Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Църквица

Дата на публикуване: 02.06.2022
Последна актуализация: 06.06.2022

Кратка информация за търга

 • Номер на тръжна процедура: 397
 • Населено място: село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен
 • Описание: Поземлен имот с идентификатор 78656.122.36 по кадастрална карта на село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен с площ 2203 кв. м., с начин на трайно ползване: "За друг вид застрояване", заедно с построената в него сграда с идентификатор 78656.122.36.1 със застроена площ 77 кв. м. с предназначение "Сграда на транспорта"
 • Тип на процедура: електронен търг
 • Дата на провеждане на търга: 24.06.2022
 • Начален час на търга: 14:00
 • Крайна дата за подаване на документи: 21.06.2022
 • Валидност на процедурата: 04.07.2022
 • Площ: 2203.00
 • Местонахождение на имота: село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен
 • Начална тръжна цена: 6850.00 лв. без ДДС
 • Стъпка за наддаване: 550.00 лв. без ДДС
 • Депозит: 120.00 лв. без ДДС

Заповед за откриване на процедура по провеждане на електронен търг

Линк към електронния търг на Електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост