Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q9LJ1
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q9DK4

Териториални административни структури

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 18.05.2022

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите

Адрес: 9700 гр. Шумен, пл.„Освобождение” № 2
Телефон: 054/856 460; 054/856 413
E-mail: td_shumen@ro27.nra.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Териториално поделение на Национално осигурителен институт 

Адрес: 9700 гр. Шумен, бул.„Симеон Велики“ № 60
Телефон: - 
E-mail: Shumen@nssi.bg
Приемно време за граждани: Понеделник до петък: от 08:00 ч. до 16:30 ч.

Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Шумен

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Сан Стефано“ № 2
централа: 054/ 800 676 
Дежурен ОДМВР: 054/ 800 588  
E-mail: shumen@mvr.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ 

Адрес: 9700 гр. Шумен, бул.„Славянски“ № 30
Телефон: 054/ 83 02 31; 054/ 83 03 05
E-mail: ditShumen@gli.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Охрид“ № 15
Телефон: 054/800-617; 054/854-395
Дежурен ПБЗН: 054/ 800 671  
E-mail:rdpbzn_shumen@mvr.bg

Регионална здравна инспекция 

Адрес: 9700 гр. Шумен, пл.„Освобождение“ № 1
Телефон: 054/ 800 722
E-mail:office@rzi-shumen.net
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Районна здравноосигурителна каса

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Цар Освободител“ № 102
Телефон: 054/ 85 00 85, 054/ 85 00 60 
E-mail: shumen@nhif.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Регионално управление на образованието

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Цар Калоян“ № 1
Телефон: 054/ 800 373
E-mail: mail@ruo-shumen.bg

Териториална статистическо бюро - Североизток  

Отдел „Статистически изследвания - Шумен“  
Адрес: 9700 гр. Шумен, бул.„Велики Преслав“ № 47
Телефон: 054/ 850 617  
E-mail: SKrasteva@nsi.bg

Областно пътно управление

Адрес: 9700 гр. Шумен, пл.„Оборище“ № 2
Телефон: 054/ 800 815  
E-mail: opu.shumen@gmail.com

Регионална инспекция по околната среда и водите

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Съединение“ № 71, ет. 3
Телефон директор: 054/ 856 500
Обслужване на граждани и фирми на едно гише: 054/ 831 954  
E-mail: riosv@riosv-shumen.eu
Работно време обслужване на граждани и фирми: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Регионална дирекция по горите

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Любен Каравелов“ № 28А
Телефон: 054/ 800 703
E-mail: rugshumen@iag.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Областна дирекция по безопасност на храните

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Съединение“ № 53
Телефон: 054/ 860 557
E-mail: RVS_27@bfsa.bg

Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“- Шумен

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Цар Освободител“ № 99
Телефон: 054/ 85 07 32; 054/ 85 09 83   
E-mail: dfzshumen@dfz.bg

Областна дирекция „Земеделие“ - Шумен

Адрес: 9700 гр. Шумен, бул.„Славянски“ № 17, ет. 1
Телефон: 054/ 877 106   
E-mail: odzg_shumen@mzh.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Национална служба за съвети в земеделието - Шумен

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Цар Освободител“ № 99, ет. 1
Телефон: 054/ 83 31 64
E-mail: shumen.m@naas.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Служба по геодезия, картография и кадастър - Шумен

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Съединение“ № 107
Телефон: 054/ 802 821   
E-mail: shumen@cadastre.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Регионална дирекция за национален строителен контрол

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Съединение“ № 107
Телефон: 054/ 80 29 01   
E-mail: RDNSK_Shumen@dnsk.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Шумен  

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Ришки проход“ № 25
Телефон: 054/ 85 00 30
E-mail: ooaa_sumen@rta.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.