Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1NN6
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1NF4

Община Венец

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 15.05.2024

Герб - Община Венец

Официален уеб сайт на община Венец

Общински съвет Венец

Община Венец е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в северозападната част на област Шумен. С площта си от 209,911 км2 е най-малката по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на изток – община Каолиново;
 • на юг – община Хитрино;
 • на запад и северозапад – община Самуил, област Разград.

Природни ресурси

Релефът на общината е хълмист, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина. Община венец заема най-високата част на Лудогорското плато – източната част на Самуиловските височини. В тях, на 1 км североизточно от село Капитан Петко се издига най-високата им точка Петров връх 500,8 метра, явяващ се и най-високат точка на цялата община. Минималната височина на община Венец се намира в североизточната ѝ част, на границата с община Каолиново, в коритото на река Канагьол – 271 метра н.в.

В южната част на общината, по билото на Самуиловските височини преминава вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. От територията на общината водят началото си три по-големи реки. На североизток покрай селата Борци, Венец и Осеновец протича най-горното течение на река Канагьол, която се влива като суходолие в река Дунав на румънска територия. От общината извират и преминават с най-горните си течения Провадийска река и левият ѝ приток Крива река.

Населени места

Общината се състои от 13 населени места: 

 • Борци 
 • Боян
 • Буйновица
 • Венец
 • Габрица
 • Денница
 • Дренци 
 • Изгрев
 • Капитан Петко
 • Осеновец
 • Страхилица
 • Черноглавци
 • Ясенково

Транспорт

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 32,3 км:

 • участък от 17,9 км от Републикански път I-7 (от км 75,7 до км 93,6);
 • началният участък от 10,8 км от Републикански път III-7002 (от км 0 до км 10,8);
 • началният участък от 3,6 км от Републикански път III-7005 (от км 0 до км 3,6).

Контакти

Община Венец

Адрес:
П.К. 9751
С. Венец
Ул. „Кирил и Методий“ №24
E- mail: kmet@venets.bg
Телефон: 05343 / 2190; 05343 / 2191
Факс: 05343 / 21-92