Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител насрочи консултации за състава на РИК- Шумен

Дата на публикуване: 10.04.2024
Последна актуализация: 10.04.2024

В изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс /ИК/ и съгласно Указ № 100 и Указ № 102 на Президента на Република България, обн. в ДВ № 32 от 09.04.2024 г. и Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК, областният управител проф. Добромир Добрев насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Шумен с представителите на парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.
Консултациите ще се проведат на 14.04.2024 г. (неделя) от 13.30ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, намираща се на адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30.
Съгласно чл. 60, ал. 3 от ИК и Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:
1.    Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
2.    Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК);
3.    Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция; 
4.    Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
5.    Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако, че все още няма издаден диплом); в случай, че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;
6.    Предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове.
За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще бъде изпратен на ЦИК.