Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен

Дата на публикуване: 29.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен прие на свое заседание отчета за дейността си през 2023 година и бюджета за 2024 година. На заседанието, свикано от областния управител и председател на асоциацията по ВиК проф. Добромир Добрев, присъстваха заместник-областният управител Нели Георгиева, кметове и заместник-кметове на общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Венец, Смядово, Хитрино и Никола Козлево, управителят на ВиК Шумен Иван Пушкаров и главният инженер на дружеството Антон Стефанов. Прието беше решение, с което беше определен окончателен размер от 20 000лв на вноската на държавата за 2024г. в бюджета на Асоциация по ВиК-Шумен и решение за отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК-Шумен за 2023г.
Областният управител проф. Добромир Добрев постави пред членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК три въпроса, които касаят осигуряването на нормално водоснабдяване за Шумен. „По въпроса за собствеността на електропровод „Белия баир“, захранващ Помпена станция „1300 години България“ в землището на град Шумен, имаме преписка с община Шумен и предлагаме да го припознаят като общински обект и след това да започнат веднага процедура по възмездното му отдаване на „Енерго Про“ по Закона за енергетиката, за да избягаме от тази хипотеза на безстопанственост, защото там стават големи аварии и след това целия град стои без вода“, заяви областният управител проф. Добрев и изрази очакванията си общината да извърши тази процедура, с което да се осигури по-добро поддържане на съоръжението.
Кметът на община Шумен проф. Христо Христов съобщи, че до сега действия не са били предприети. Той е разпоредил да се установи дали това съоръжение обслужва само територията на община Шумен, включено ли е в търговско дружество, да се извърши заснемане на електропровода, установяването му и включването му в баланса на община Шумен. Веднага след това ще бъдат предприети мерки за възмездното му прехвърляне на „Енерго Про“. 
Другият проблем, който беше коментиран от областния управител проф. Добромир Добрев, е свързан със състоянието и експлоатацията на язовир „Тича“. По данни на извършена проверка от междуведомствена комисия, приключила на 20 март, е било установено, че при подаване на информацията за мъртъв обем на язовира има разминавания, защото следва да се използва определеното ниво за критичен воден минимум, предвид използването на язовира за питейно–битово снабдяване. За тези констатации с писма са уведомени МОСВ и МРРБ.  Препоръчва се да бъде извършено обследване на натрупаните наноси по дъното, което ще допринесе за извършването на максимално точни замервания по отношение на наличния воден обем. 
Третият въпрос, който коментира областният управител, беше относно осигуряването на алтернативни водоизточници. Коментирани бяха възможностите за възстановяване на шахтовите кладенци и дълбоките сондажи около Мътница и Мараш, както и довършване изграждането на системата Дунав. Необходимостта от предприемането на действия в тази посока беше подкрепена от кмета на община Шумен проф. Христо Христов, като беше подчертано единомислието и общите усилия, които са важни за реализацията на тези проекти. 
Управителят на ВиК Шумен Иван Пушкаров информира за хода на реализацията на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Той съобщи, че срокът на договора с фирмата изпълнител е до месец юли 2024 година. „В момента работят на терен, довеждащият водопровод е изграден около 96-97%, остават преминавания на главен път и довършителни  дейности по шахтите“, обясни Пушкаров. Като време за присъединяване на обектите към съществуващата мрежа от ВиК определиха края на месец май или началото на юни, по уверения на фирмата изпълнител. Относно Пречиствателната станция за питейна вода от ВиК Шумен са представили документи в ДНСК за издаване на акт 16 на обекта.