Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Държавният план-прием в училищата в област Шумен за следващата учебна година беше одобрен от Постоянната комисия по заетостта

Дата на публикуване: 22.02.2024
Последна актуализация: 22.02.2024

Предложението на Регионалното управление на образованието за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. в училищата в област Шумен беше одобрено на заседание на Постоянната комисия по заетостта, председателствано от областния управител проф. Добромир Добрев. Предложението включва прием на ученици в V клас, в VIII клас и допълнителен държавен прием в XI клас и беше представено от Николай Русев- старши експерт обществени науки, гражданско образование и религия в РУО Шумен. Държавен план-прием на територията на област Шумен се осъществява в 28 общински и 5 държавни училища. 
Според представената информация през настоящата учебна година 1319 ученици от област Шумен завършват VII клас. Пред комисията Николай Русев коментира сериозното влияние на демографския фактор и броя на учениците, които се очаква да завършват VII клас в годините до 2030 година. През този период учениците, на които предстои да завършат VII клас, ще намалеят до 1100 в края на периода. „Очевидно е, че се налага да бъде преоразмерена системата и да вземем мерки, за да можем да реализираме прием в повече училища и да осигурим според възможностите по-широк достъп до качествено образование“, каза Русев.  
Областният управител проф. Добромир Добрев коментира, че през последните години се наблюдава тенденцията да не се работи активно съвместно между общините, РУО, работодателите и родителите. „Общините са пасивни, те имат и различни проблеми, но децата намаляват във всички общини и промените в училищната мрежа са наложителни предвид тенденциите в демографските данни“, заяви проф. Добрев.  
    На база целевите прогнозни стойности за област Шумен като възможен максимален брой паралелки от МОН са определени 57 паралелки, а направените предложения на училищата са 67 паралелки. 
Предложението на Регионалното управление на образованието е за учебната 2024/2025 да бъде реализиран прием в 62 паралелки. 28 от тях са професионални паралелки с 5-годишен срок на обучение, като 20 от тези паралелки са в професионалните гимназии във Велики Преслав, Нови пазар и Шумен, а осем са в средни училища- във Велики Преслав, Върбица,  Никола Козлево, Нови пазар и Шумен.
Три са професионалните паралелки с 3-годишен срок на обучение в обединени училища в общините Каспичан и Шумен. Учениците, решили да продължат обучението си в някоя от професионалните паралелки, могат да избират между 41 комбинации от училище, професия и специалност, дневна форма или дуална система на обучение. 28 от предлаганите възможности за професионално обучение принадлежат към STEM-направление. За учебната 2024/2025 година три професионални гимназии в област Шумен планират прием на ученици за обучение по дуална система в шест специалности от професии-общо 91 места в училища в общини Велики Преслав и Шумен. Седем от предложенията са по специалности от професии с очакван недостиг от кадри на пазара на труда- в училища в общините Велики Преслав, Нови пазар и Шумен.
Предложените профилирани паралелки също са общо 31, от които 27 са с 5-годишен срок на обучение, а четири – с 3-годишен срок на обучение. Двадесет от профилираните паралелки принадлежат към STEM-направление. Обобщеното предложение на РУО – Шумен за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. включва още прием в V клас – 2 паралелки в ППМГ „Нанчо Попович“- гр. Шумен, както и допълнителен държавен план-прием в ХІ клас – прием в 2 паралелки – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица и ПГ по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен.
На заседанието беше обсъдена и готовността на училищата в област Шумен за преминаване на едносменен режим на обучение. По данни на РУО в 55 от училищата е въведен едносменен режим на обучение, в 9 все още това не е факт. Готовност през следващата учебна година обучението да се осъществява в една смяна са изразили Профилираната природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“, Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“  и СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен. При шест училища не е изразена такава готовност- СУ „Св. Паисий Хилендарски“ във Върбица, СУ „Сава Доброплодни“, Професионална гимназия по икономика, НУ „Илия Р. Блъсков, НУ „Княз Борис I“, Трето основно училище „Димитър Благоев“ в Шумен.