Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Одобрена е Областната здравна карта на област Шумен

Дата на публикуване: 28.09.2023
Последна актуализация: 28.09.2023

Областната комисия за изработване на здравна карта на област Шумен под председателството на областния управител проф. Добромир Добрев приключи своята работа и утвърди документа в окончателен вариант. Съгласно методиката на МЗ за изработване на областната здравна карта са използвани официални данни на НСИ, Националния център по обществено здраве и анализи, регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, воден в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, регистър на лечебните заведения, от съсловните организации и данни от годишните медико-статистически отчети на лечебните заведения, представени в РЗИ–Шумен и РЗОК– Шумен.
Към момента практикуващите лекари и лекари по дентална медицина по специалности в извънболничната медицинска помощ в област Шумен са 308 лекари и 140 лекари по дентална медицина.
От направения анализ е видно, че в област Шумен има:
-    регистрирани 78 амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуални и групови (общопрактикуващи лекари), при необходим съгласно методиката 101 броя амбулатории, т.е. е налице недостиг на 23 практики за първична извънболнична медицинска помощ;
-    регистрирани 104 амбулатории за първична дентална помощ - индивидуални и групови (лекари по дентална медицина), при необходим съгласно методиката 149 броя амбулатории, т.е. е налице недостиг на 45 амбулатории за първична дентална помощ.
Практикуващите специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ в област Шумен са 262 души, разпределени по следния начин: 109 специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в първичната извънболнична медицинска помощ; 153 специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в специализираната извънболнична медицинска помощ,  и на база анализа е ясно, че в област Шумен има недостиг на 112 специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ. 
С методиката е определен редът за изчисляване на общия брой легла за болнично лечение, в т.ч. по видове, които осигуряват достъп на населението до болнична помощ в област Шумен. Към момента на територията на област Шумен има 795 броя легла за болнично лечение. Предложението на комисията е за 1237 броя легла за болнично лечение.
Областната здравна карта с направените предложения за разпределението на броя на леглата за болнично лечение и медицинските дейности по видове, за разпределението на броя на лекарите, лекарите по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“, определени съобразно потребностите на населението от областта и становището за конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление "Здравни грижи" за осигуряването на достъп на населението от областта до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ е изпратена в Министерство на здравеопазването.