Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

За трети път Общото събрание на АВиК не взе решение по въпроса с Бизнес плана за дейността на дружеството

Дата на публикуване: 05.06.2023
Последна актуализация: 05.06.2023

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен отново не взе решение по Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Шумен като ВиК оператор за периода 2022-2026г. Бизнес планът се внася за обсъждане за трети път на заседание на асоциацията. На общото събрание, свикано от областния управител и председател на асоциацията проф. Христо Христов, присъстваха представители на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Никола Козлево, както и управителят на „ВиК“ ООД - Шумен Иван Пушкаров и главният инженер инж. Антон Стефанов. 
Против бизнес плана гласуваха общините Шумен, Нови пазар, Каолиново и Никола Козлево, а община Велики Преслав- „въздържал се“. Като представляващ държавата областният управител проф. Христо Христов гласува с мандат, получен от МРРБ и МОСВ, „за“ съгласуването на Бизнес плана на ВиК дружеството. 
С оглед процентното съотношение  40.91 % „за“ , 53.79 % „против“ и 5.30 % „въздържал се“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията няма взето решение, тъй като съгласно чл. 14, ал 3 от Правилника за дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация решенията на общото събрание на асоциацията се вземат с мнозинство от ¾ от гласовете на присъстващите. Поради липса на решение следва да се насрочи ново заседание на общото събрание, като беше решено заседанието да се проведе на 05.07.2023 г.
Общото събрание на Асоциацията по ВиК отново не взе решение и по отношение одобрението на подробна инвестиционна програма за 2023г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД. При гласуването „за“ програмата гласуваха държавата и общините Ниви пазар, Каолиново и Никола Козлево. Общините Шумен и Велики Преслав гласуваха „въздържал се“. При полученото процентно съотношение  56.40 % „за“ , 0 % „против“ и 43.60 % „въздържал се“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията не беше прието решение и инвестиционната програма ще бъде обсъдена на насроченото за 05.07.2023 г. ново общо събрание на Асоциацията.
Областният управител и председател на асоциацията проф. Христо Христов съобщи, че исканията на общините след проведената на 23 май работна среща с изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева да бъде изготвена оздравителна програма на ВиК Шумен с цел стабилизиране на дружеството и да бъде подпомогнато финансовото състояние на ВиК Шумен са изпратени до министъра на регионалното развитие и благоустройството, до ръководството на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и до „ВиК Шумен, но до този момент не е получен отговор. Получен е отговор само от ВиК оператора на поставен въпрос за финансовото състояние на ВиК Шумен към момента на назначение на последните двама управители на дружеството. Управителят Иван Пушкаров съобщи, че към момента на постъпване на предходния управител Емил Томов на 12.07.2022г. дружеството е имало задължения в размер на 6 млн. 500 хил. лв. При постъпването на сегашния управител Иван Пушкаров на 15.03.2023г. задълженията са били 12 млн. 493 хил. лв. Според управителя ВиК Шумен работи по изготвяне на оздравителен план на дружеството, който предстои да бъде представен. Иван Пушкаров призова общините да бъде одобрен бизнес плана, тъй като дружеството в момента е в много тежко финансово състояние и функционирането му е заложено изцяло в плана. 
Областният управител съобщи още, че в Асоциация по ВиК е постъпило писмо от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. В писмото се посочва: В случай, че отново не е постигнато мнозинство за приемане на решение на това трето поред заседание на общото събрание на АВиК-Шумен би следвало процедурата по разглеждане на бизнес плана по реда на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ да е приключила поради обективна невъзможност за постигане на съгласие, респективно да се приложи разпоредбата на чл. 198м, ал. 3 от 3В- а именно бизнес плана да бъде одобрен по реда на ЗРВКУ. 
На заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК с 94.70 % „за“, 0 % „против“ и 5.30 % „въздържал се“ бяха приети бюджет на Асоциацията по ВиК за 2023г., отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК за 2022г. и годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК за 2022г. Протокол от заседанието с решенията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и становищата на общините ще бъде изпратен до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и  водите, Общинските съвети на десетте общини в област Шумен, „ВиК-Шумен“ ООД и Комисията за енергийно и водно регулиране.