Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният съвет проведе заседание в навечерието на 3 декември-Международен ден на хората с увреждания

Дата на публикуване: 01.12.2023
Последна актуализация: 01.12.2023

Проблеми с достъпа до качествено образование и създаване на достъпна архитектурна среда бяха обсъдени на заседание на Областния съвет за хората с увреждания, председателствано от заместник-областния управител Нели Георгиева. „Провеждаме тази среща в навечерието на Международния ден на хората с увреждания и се надявам всички институции с общи усилия да помогнем на всички тези хора да имат наистина равен достъп до образование, здравеопазване и трудова заетост“, каза в началото на заседанието Нели Георгиева. 
В хода на дискусията Мая Саватеева, представител на Районната организация на глухите в Шумен, съобщи, че членовете на съюза имат трудности в комуникацията при посещенията си в различните институции, поради липсата на достатъчно жестомимични преводачи. Децата със слухови увреждания също срещат затруднения в обучението си в училище, което не им позволява да усвояват материала добре и да се подготвят пълноценно за изпити. В отговор от Регионалното управление на образованието съобщиха, че в област Шумен не достигат тези специалисти. Работи само един слухово-речеви рехабилитатор и 3 учители на деца с нарушено зрение. Заместник-областният управител Нели Георгиева се ангажира със съдействието на Областна администрация да бъде организирана работна среща с представители на учебните заведения и на съюзните организации с цел максимално подпомагане на обучението на тези деца. По данни на РУО през настоящата учебна година в 33 образователни институции се обучават общо 115 ученици по индивидуални учебни планове със специални образователни потребности и с хронични заболявания.  
По отношение на осигуряването на възможности за трудова заетост от Бюрото по труда съобщиха, че в края на месец октомври регистрираните лица с трайни увреждания са общо 143 души. По националната програма „Заетост и обучение за хора с трайни увреждания“ работят 21 човека. По насърчителни мерки за заетост и обучение са включени общо 5 души. По проекти на социални партньори работят общо 11 лица с трайни увреждания, като експертите коментираха, че наетите хора остават на работа и след изтичане на съответния проект, което е знак за успешна адаптация и социализиране в средата.  
Сериозен проблем пред хората с увреждания остава и забавянето на експертните решения от ТЕЛК, което спира някои техни социални права. В Шумен работи само една ТЕЛК комисия и по данни на Регионалната здравна инспекция към момента 3 713 души чакат за освидетелстване от ТЕЛК. Заместник-областният управител съобщи, че Областна администрация е сигнализирала за проблема до Министерството на здравеопазването, направени са и предложения за промени в нормативната уредба, но отговор все още няма.  На заседанието бяха коментирани и въпросите за достъпността на околната среда, градския транспорт, състоянието на улиците и тротоарите, достъпа до някои обществени сгради.