Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Институциите и общините в област Шумен са готови за работа при зимни условия

Дата на публикуване: 25.10.2022
Последна актуализация: 01.11.2022

Териториалните структури на държавната администрация и общините са готови за работа при зимни условия на територията на област Шумен. На заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, ръководено от заместник-областния управител Христо Павлов, бяха докладвани извършените превантивни дейности и създадената организация с цел защита на населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка. 
Директорът на Областно пътно управление Димитър Ковачев съобщи, че е проведена процедурата за избор на фирмите, които ще осъществяват зимното поддържане и почистване на републиканската пътна мрежа и участъка от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Шумен, като предстои да бъдат сключени договорите с фирмите. Има остатъчни количества инертни материали, които са достатъчни за началото на зимния сезон, след подписването на договорите фирмите ще започнат доставки на нови количества. На територията на областта има разположени опорни пунктове, предстоят проверки по места на техниката и инертните материали. Извършени са кърпежи по пътищата, почистена е растителността и се полага маркировка.  
Областната дирекция на МВР и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” имат готовност и е създадена необходимата организация за действие при усложняване на обстановката в региона, наличната техника е изправна, поддържа се постоянна връзка с ЦСМП и има готовност за съдействие при необходимост. От Мрежови експлоатационен район Шумен към „ЕСО“ ЕАД и „Електроразпределение Север“ АД докладваха, че е извършена профилактика на съоръженията, екипите са подготвени и оборудвани, при необходимост и кризисна ситуация ще бъдат включени допълни аварийни екипи, дружествата разполагат с необходимата техника. „ВиК“ Шумен, жп секция Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Североизточно държавно предприятие и „Булгартрансгаз“  ЕАД също докладваха, че е извършена необходимата подготовка за работа през зимния сезон. Извършените проверки от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор относно техническото и експлоатационно състояние на язовирите са показали, че на територията на област Шумен няма язовири в критично състояние и всички водоеми имат ретензионни обеми за поемане на високи води. 
По информация на Регионалната здравна инспекция е създадена организация за настаняване на болни на хемодиализа и родилки при усложняване на обстановката, на кметовете на общини и на заинтересованите държавни институции са изпратени списъци с тези пациенти за по-добра координация. Директорите на МБАЛ Шумен и МБАЛ Велики Преслав съобщиха, че разполагат с необходимите количества медикаменти и консумативи, проблем може да възникне само с отоплението на лечебните заведения при извънредна ситуация. Във всичките 64 училища в област Шумен е извършена необходимата подготовка преди зимния сезон, казаха от Регионалното управление на образованието. В 56 от учебните заведения се обучават ученици, които пътуват от съседни населени места, но няма проблеми с осигуряването на транспорта на пътуващите ученици. От РУО казаха още, че няма проблеми с отоплението. 
По информация на общините по места са извършени подготвителни дейности преди началото на зимния сезон, сключени са договори с почистващите фирми и те разполагат с необходимата техника, осигурени са места за настаняване на бедстващи и нуждаещи се хора при необходимост.