Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Започват дейностите за изработване на Областна аптечна карта за област Шумен

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 30.05.2023

Първо заседание на областната комисия за изработване на областна аптечна карта се проведе в Областна администрация Шумен. Председател на комисията, която е утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването, е областният управител проф. Христо Христов. Съгласно законовите изисквания в състава на комисията са включени двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на  Закона за здравето, както и по един представител на всяка от общините в областта. 
Утвърдена е методика, въз основа на която ще бъдат изработени областните аптечни карти, необходими за съставянето на Националната аптечна карта. Един от основните акценти по подготовката на областната карта е попълването на две анкетни карти по образец. Едната карта трябва да бъде попълнена от кметовете или кметските наместници за всяко населено място от област Шумен. Ангажимент за организацията имат кметовете на общини заедно с Областна администрация. Втората карта ще се попълва от управителите на всички аптеки, които са открити и работят на територията на областта, като дейностите ще се координират от Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз. Срокът  за попълване на двата вида анкетни карти е 15 септември. На следващ етап работата по подготовката на областната аптечна карта ще продължи с обработка на данните, като следващото заседание на комисията ще се проведе през втората половина на месец септември.  
Съгласно методиката в срок от три месеца след назначаване на областната комисия изготвената областна аптечна карта трябва да бъде представена на министъра на здравеопазването.

професор Христо Христов - областен управител на Шумен