Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител насрочи консултации за състава на РИК- Шумен

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 30.05.2023

      В изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и съгласно Указ № 213 на Президента на Република България, обн. в ДВ № 61 от 02.08.2022 г., областният управител д-р Владимир Йолов насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Шумен с представителите на парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
    Консултациите ще се проведат на 06.08.2022г./събота/ от 9.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, на адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30.
Съгласно чл. 60, ал. 3 от ИК, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс по чл. 65, ал. 3. (приложение към Решение № 1198-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК)
  3. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  4. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  5. За удостоверяване на обстоятелството по чл. 65, ал. 1 от ИК, следва да се предоставят копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).
  6. Към предложението си, партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.