Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Дискусия на тема „Асоциациите по ВиК - предизвикателства и решения“

Дата на публикуване: 16.06.2022
Последна актуализация: 16.06.2022

След като по инициатива на Областния управител на Област Шумен д-р Владимир Йолов беше поставено началото на работни срещи на Областни управители от Северна и Централна България и председатели на Асоциации по ВиК, на които се начертаха приоритети, по които да се работи, в гр. София в зала „Проф. Марин Дринов“, БАН, се проведе дискусионна среща в тази връзка на тема: „Асоциациите по ВиК-предизвикателства и решения“ със съдействието на Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките.
На събитието присъстваха г-жа Деляна Иванова - Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Иванка Виденова - Директор Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ,  д-р Ивайло Касчиев - Директор Дирекция „ВиК“ в КЕВР, областни управители, служители във ВиК оператори и Асоциации по ВиК и др.
Срещата беше открита от д-р Владимир Йолов, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК Шумен, като призова усилията на всички да бъдат насочени в полза на потребителите, защото водата е ресурс, до който всеки следва да има непрекъснат достъп. Той припомни, че е безспорна необходимостта от задълбочена дискусия за мястото и ролята на Асоциациите по ВиК като част от развитието на водния сектор. Направленията, които бяха откроени като проблемни са: Контролни функции на асоциациите, МРРБ и Асоциации по ВиК; Управление на активи и липса на единен регистър; Комуникация с общинските съвети, членове на Асоциацията; Единна цена на услугата; Координация с „Напоителни системи“ ЕАД и Разглеждане на ВиК отрасъла като стратегически. 
Експерти от МРРБ и служители от Асоциациите по ВиК представиха проблемите на национално и местно ниво, свързани с необходимостта от законодателни промени, остарялата инфраструктура, загубите по водопреносната мрежа, качеството на услугата и неотложната нужда от инвестиции. 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова отбеляза, че в базата данни на МРРБ са подадени искания от общински и областни администрации за приоритетни 905 обекта на стойност над 1,4 млрд. лв., а отрасъл ВиК е един от най-тежките, изключително важен както за живота и здравето на хората, така и за развитието на населените места. 
Проф. Спартак Керемедчиев от БАН, представи анализ на печелившите и губещи ВиК дружества в страната, както и задълбочен експертен анализ, относно тенденциите водещи до влошаване на състоянието на ВиК сектора в Р България.
Общият извод от тези първи разговори беше, че е необходимо да се разработи работеща Национална стратегия за ВиК отрасъла в съответствие с европейските изисквания и стандарти и да се актуализира действащата законова и норматива база, така че ВиК операторите и Асоциациите по ВиК да работят по-ефективно в полза на обществото.
В тази връзка се очаква сформиране на експертна работна група към Министър-председателя на Р България, съвместно с БАН, която да започне приоритетно да решава проблемите в сектор ВиК.
 

#