Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Работни срещи с директорите на детски градини и ясли в област Шумен

Дата на публикуване: 16.05.2022
Последна актуализация: 16.05.2022

Заместник-областният управител Николай Колев се срещна с директори на детски градини и ясли, за да обсъдят проблемите в работата им. Като най-сериозни проблеми бяха посочени недостатъчните средства за издръжка, предвид увеличените разходи за енергия, храни и др., необходимост от саниране и реновиране на сградния фонд, обновяване на физкултурните салони, на дворното пространство и подмяна на амортизирани съоръжения за игра на децата, необходимост от подмяна на обзавеждането в част от детските градини. Детските градини в малките населени места се нуждаят от компютърна техника и интерактивни средства, там има недостиг на педагогически и непедагогически персонал, поради миграция на населението в големите градове и чужбина се отчита намаляване на броя на децата в тези детски градини. Директорите посочиха като затруднение в  работата си административната тежест и изискванията от различни институции.   
За подобряване на учебния и работен процес директорите направиха предложение да се предостави възможност на детските градини да кандидатстват като конкретни бенефициенти по програми и проекти на различните министерства, както и да се актуализира бюджета и увеличи стандарта на детските градини за обезпечаване на групите с необходимите учители и помощник-възпитатели. Поставен беше въпрос за възможността да се въведе диференциация между големите детски градини с много групи и деца в градовете и малките едногрупови детски градини в малките населени места.  С оглед наблюдаваната тенденция за увеличаване на деца с психологически проблеми и необходимост от приобщаващо образование беше направено предложение да се осигурят допълнителни средства за ресурсни учители,  логопед, психолог и да се сформират мобилни екипи от  ресурсни учители,  логопед, психолог за детските градини от малките населени места, както и да се финансира изграждането на необходимите съоръжения за достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности. 
Доклад за поставените проблеми ще бъде изпратен до Регионалното управление по образование и до Министерството на образованието и науката.
 

#