Областният управител връща за ново обсъждане две решения на Общински съвет Шумен за разпореждане с имоти

Дата на публикуване: 12.05.2022
Последна актуализация: 16.05.2022

Със свои заповеди областният управител д-р Владимир Йолов връща за ново разглеждане решение №684 и решение №685 по протокол №34 от 28.04.2022г. на Общински съвет Шумен, касаещи разпореждане с имоти общинска собственост. 
При извършената проверка за законосъобразност е установено, че решенията са приети в противоречие с чл. 52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който при отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, с решението Общинският съвет определя не по-малко от 30 на сто от постъпленията да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.