Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50THBT3
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TPLU1

Областен управител

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 21.08.2023

#проф. Добромир Добрев 
Областен управител на област Шумен от 28.07.2023 г. 

Проф. Добромир Добрев е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по политология, философия, етика. Преподава и в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, където води три курса- Философия на Ренесанса и Новото време, Естетика и Социална философия. В периода 2002-2013 г. е бил  началник на Регионалния инспекторат по образование в Шумен. Бил е директор на Средно училище „Йоан Екзарх Български“ в Шумен. Завършил е Държавния университет в Санкт Петербург със специалност преподавател по философия и социално-политически дисциплини.
 

На 28 юли 2023 г. с решение на Министерския съвет е назначен за областен управител на област Шумен.

 

Областният управител

 • Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 • Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
 • При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
 • Областният управител се назначава от Министерския съвет.
 • Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
 • Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
 • В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
 • Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
 • Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.
 • Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Правомощия на областния управител

Областният управител:

 • провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 • осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 • упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
 • упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
 • може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 • осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 • провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 • организира разработването на областната стратегия за развитие;
 • внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 • ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 • организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 • организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 • изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 • утвърждава областните транспортни схеми;
 • осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 • прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 • утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 • отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 • издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 • осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 • командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 • утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 • изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
 • Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

 

Приемно време на областния управител

Всеки петък от 9:00 до 10:00 часа
Кабинет: 213
Телефон: 054 / 869 985
E-mail: d.dobrev@oblastshumen.government.bg


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

 

Областни управители на Шумен

 • ХРИСТО ХРИСТОВ
  4.08.2022 г. – 28.07.2023 г.
   
 • ВЛАДИМИР ЙОЛОВ
  14.01.2022 г. – 04.08.2022 г.
 • ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ
  10.11.2021 г. – 14.01.2022 г.
   
 • ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ
  19.05.2021 г. – 09.11.2021 г.
   
 • СТЕФАН ЖЕЛЕВ
  10.05.2017 г. – 19.05.2021 г.
   
 • ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ
  09.02.2017 г. – 10.05.2017 г.
   
 • ДОНКА ИВАНОВА
  01.12.2014 г. – 08.02.2017 г.
 • ПЕТКО ШАРЕНКОВ
  15.09.2014 г. – 26.11.2014 г.
 • ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ
  04.07.2013 г. – 10.09.2014 г.
 • ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ
  19.08.2009 г. -06.06.2013 г.
 • ТОДОР ТОДОРОВ
  25.02.2008 г. - 19.08.2009 г.
 • КРАСИМИР КОСТОВ
  01.09.2005 г. - 10.12.2007 г.
 • НОРА ЧАЛЪКОВА
  24.04.2003 г. - 01.09.2005 г.
 • Д-Р ЙОВЧО ДОБРЕВ
  04.07.2002 г. - 24.04.2003 г.
 • ВЛАДИМИР ВЛАДОВ
  22.08.2001 г. - 04.07.2002 г.
 • СВЕЖЕН БОГДАНОВ
  13.01.2000 г. - 02.08.2001 г.
 • ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
  01.02.1999 г.  - 05.11.1999 г.