Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK3
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T7

Контакти АВиК

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 09.08.2023

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен

Адрес: гр. Шумен 9700, бул. „Славянски“ № 30, ет. 4

Председател на АВиК (МОЛ)

проф. Добромир Добрев – Областен управител на област Шумен и представител на Държавата в Общото събрание на АВиК – Шумен
Телефон: +359 54 86 9985
Факс: +359 54 86 3562
Еmail: oashumen@oblastshumen.government.bg


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Администрация на асоциацията

Телефон: +359 54 86 6850
E-mail: avik@oblastshumen.government.bg
БУЛСТАТ 175952972 - Не е регистрирана по ДДС.

  • IBAN: BG46RZBB91551011584211, BIC: RZBBBGSF при Райфайзенбанк

*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера