Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за Младши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Дата на публикуване: 13.04.2023
Последна актуализация: 30.05.2023

Списък за недопуснати кандидати

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

Обявление

Длъжност, звено, административна структура:

 • Младши експерт

 • Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Правоотношение:

 • Служебно

Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:

 • Младши експерт в Дирекция АКРРДС на Областна администрация подпомага работата на Директор дирекция АКРРДС, като: подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет; изпълнява задачи и осъществява дейности за процедиране по Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост, Закона за водите и Закона за енергийната ефективност, както и други задачи, свързани с работата на дирекцията.

Изисквана минимална степен на завършено образование:

 • Професионален бакалавър

Ранг/Специфично наименование:

 • V младши

Минимален размер на основната заплата:

 • 780 лв.

Начин за провеждане на конкурса

 • Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
 • Интервю

Място и срок за подаване на документи

 • Област Шумен, община Шумен, населено място Шумен

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 • Документи за участие в конкурс се приемат в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и трябва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен, бул. “Славянски” № 30, в рамките на работния ден, а именно: от 8:00 ч. до 17.30 ч. Документите може да се подават по електронен път: oashumen@oblastshumen.government.bg, като в този случай заявлението по т.3.1 и декларацията по т. 3.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Електронна поща:

 • oashumen@oblastshumen.government.bg

Краен срок за подаване на документи:

 • 24.04.2023 г. 17:30

Ден на публикуване:

 • 13.04.2023 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

 • www.shumenoblast.egov.bg
 • Информационното табло на партерния етаж в сградата на Областна администрация Шумен, бул. „Славянски“ № 30

Лице за контакт:

 • Йорданка Кръстева
 • 054/862785

Документи и образци за кандидатстване

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващо придобитата професионално-квалификационна степен.
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

Deklaracia_konkurs.doc

 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

Заявление по чл. 17, ал. 2.docx

 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - при наличие на такива документи (не е задължително);