Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за Младши експерт в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Дата на публикуване: 06.06.2022
Последна актуализация: 30.05.2023

Протокол за окончателно класиране на кандидатите

Протокол за система за определяне на резултатите

Съобщение до допуснатите кандидати

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

Обявление

Длъжност, звено, административна структура:

 • Младши експерт
 • Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:

 • Младши експерт в Дирекция АПОФУС на Областна администрация подпомага работата на Директор дирекция АПОФУС, като: подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет; осъществява взаимодействието с Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“; съдейства за прилагане на законите, стандартите и политиките в тази област.

Изисквана минимална степен на завършено образование:

 • Професионален бакалавър

Допълнителни умения и квалификации:

 • Професионална област на образованието: Информатика и компютърни науки; Специалност: компютърни системи и технологии.

Начин за провеждане на конкурса

 • Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
 • Интервю

Място и срок за подаване на документи

 • Област Шумен, община Шумен, населено място Шумен

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 • Документи за участие в конкурс се приемат в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и трябва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен, бул. “Славянски” № 30, в рамките на работния ден, а именно: от 8:00 ч. до 17.30 ч. Документите може да се подават по електронен път: oashumen@oblastshumen.government.bg.

Електронна поща:

 • oashumen@oblastshumen.government.bg

Краен срок за подаване на документи:

 • 16.06.2022 г. 17:30

Ден на публикуване:

 • 06.06.2022 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

 • www.shumenoblast.egov.bg
 • Информационното табло в сградата на Областна администрация Шумен, бул. “Славянски” №30.

Лице за контакт:

 • Цветанка Бобачева
 • 054/862785

Документи и образци за кандидатстване

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

Deklaracia_konkurs.doc

 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

Заявление по чл. 17, ал. 2.docx

Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - при наличие на такива документи (не е задължително);