Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за Главен експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Дата на публикуване: 26.02.2024
Последна актуализация: 22.03.2024

Протокол № 4

Протокол № 3

Протокол № 2

Списък на допуснатите кандидати

Обявление
Заповед


Длъжност, звено, административна структура:
•    Главен експерт, Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Изисквана минимална степен на завършено образование:
•    бакалавър
Допълнителни умения и квалификации:
•    Професионална област на образованието: технически науки, професионално направление: общо инженерство

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • кандидати за заемане на длъжността могат да бъдат само хора с трайни увреждания по смисъла на § 1, т.2 от ДР на Закона за хора с увреждания

Начин за провеждане на конкурса
•    Тест
•    Интервю
Място и срок за подаване на документи
•    Област Шумен, община Шумен, населено място Шумен
Адрес и електронна поща за подаване на документи:
•    Документи за участие в конкурс се приемат в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и трябва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен, бул. “Славянски” № 30, в рамките на работния ден, а именно: от 8:00 ч. до 17.30 ч. Документите може да се подават по електронен път: oashumen@oblastshumen.government.bg.
Електронна поща: 
•    oashumen@oblastshumen.government.bg
Краен срок за подаване на документи:
•    07.03.2024 г. 17:30
Дата на публикуване на обявлението:
•    26.02.2024 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
•    www.shumenoblast.egov.bg
•    Информационното табло в сградата на Областна администрация Шумен, бул. “Славянски” №30.
________________________________________
Документи и образци за кандидатстване:
/Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник/
•    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
•    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

  • Декларация по чл. 17 ал. 2 от Закона за държавния служител
  • Копие на документ, удостоверяващ „трайни увреждания“ по смисъла на Закона за хора с увреждания – медицинска експертиза/решение от ТЕЛК/НЕЛК, от които да е видно вида (зрително, слухово, опорно-двигателно, функционално, др.) и степента на увреждането.

•    Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
•    Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл