Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Трем

Дата на публикуване: 04.04.2023
Последна актуализация: 04.04.2023

Кратка информация за търга

 • Номер на тръжна процедура: 601
 • Населено място: с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен
 • Описание: Поземлен имот с идентификатор 69924.49.3 по кадастрална карта на село Струйно, община Шумен, област Шумен с площ 1644 кв. м., с начин на трайно ползване: "За ремонт и поддръжка на транспортни средства", заедно с построените в него две сгради: сграда с идентификатор 69924.49.3.1 със застроена площ 46 кв. м. с предназначение "Сграда на транспорта" и сграда с идентификатор 69924.49.3.2 със застроена площ 77 кв. м. с предназначение "Сграда на транспорта"
 • Тип на процедура: електронен търг
 • Дата на провеждане на търга: Няма
 • Начален час на търга: 14:00
 • Крайна дата за подаване на документи: 
 • Валидност на процедурата: 30.04.2023
 • Площ: 251.00
 • Местонахождение на имота: с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен
 • Начална тръжна цена: 6545.00 лв. без ДДС
 • Стъпка за наддаване: 650.00 лв. без ДДС
 • Депозит: 600.00 лв. без ДДС

Заповед за откриване на процедура по провеждане на електронен търг

 • Заповед № РД-15-45/24.03.2023 г.

Линк към електронния търг на Електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост