Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Длъжко

Дата на публикуване: 04.04.2023
Последна актуализация: 04.04.2023

Кратка информация за търга

 • Номер на тръжна процедура: 602
 • Населено място: с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен
 • Описание: НастоящияТ търг е за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: СГРАДА с идентификатор 21289.101.28.1 по кадастралната карта на с. Длъжко, общ. Хитрино, м-ст „Юртлук“, със застроена площ 251 кв.м на два етажа, предназначение – „Здравно заведение“. Поземленият имот е в обхвата на бивш стопански двор и е в управление на Министъра на земеделието. Същият не е предмет на настоящия търг. Сградата е актувана с АДС № 3234/17.08.2020 г. Данъчната оценка на имота е 6 544,10 лева.
 • Тип на процедура: електронен търг
 • Дата на провеждане на търга: Няма
 • Начален час на търга: 14:00
 • Крайна дата за подаване на документи:
 • Валидност на процедурата: 30.04.2023
 • Площ: 251.00
 • Местонахождение на имота: с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен
 • Начална тръжна цена: 6545.00 лв. без ДДС
 • Стъпка за наддаване: 650.00 лв. без ДДС
 • Депозит: 600.00 лв. без ДДС

Заповед за откриване на процедура по провеждане на електронен търг

 • Заповед № РД-15-46/24.03.2023 г.

Линк към електронния търг на Електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост