Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Трем

Дата на публикуване: 18.03.2024
Последна актуализация: 19.03.2024

Кратка информация за търга
•    Номер на тръжна процедура: 808
•    Населено място: с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен
•    Описание: Продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: СГРАДА „ЛЕЧЕБНИЦА“ със застроена площ 148 кв.м. на един етаж, конструкция - масивна, година на строителство 1956 г., построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ в кв. 31 по плана на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен. Поземленият имот е в обхвата на бивш стопански двор и е в управление на Министъра на земеделието. Същият не е предмет на настоящия търг. Сградата е актувана с АДС № 3241/12.10.2020 г. Данъчната оценка на имота е 2 602,90 лева.
•    Тип на процедура: електронен търг
•    Дата на провеждане на търга: Няма
•    Начален час на търга: 10:00
•    Крайна дата за подаване на документи: 
•    Валидност на процедурата: 18.04.2024
•    Площ: 148.00
•    Местонахождение на имота: с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен
•    Начална тръжна цена: 2603.00 лв.
•    Стъпка за наддаване: 260.00 лв.
•    Депозит: 200.00 лв.

Линк към обявата за електронния търг
•   https://shumenoblast.egov.bg/wps/portal/district-shumen/home/announcements/announcements6