Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Струйно

Дата на публикуване: 02.06.2022
Последна актуализация: 30.05.2023

Кратка информация за търга

 • Номер на тръжна процедура: 396
 • Населено място: обл. Шумен, общ. Шумен, с. Струйно
 • Описание: Поземлен имот с идентификатор 69924.49.3 по кадастрална карта на село Струйно, община Шумен, област Шумен с площ 1644 кв. м., с начин на трайно ползване: "За ремонт и поддръжка на транспортни средства", заедно с построените в него две сгради: сграда с идентификатор 69924.49.3.1 със застроена площ 46 кв. м. с предназначение "Сграда на транспорта" и сграда с идентификатор 69924.49.3.2 със застроена площ 77 кв. м. с предназначение "Сграда на транспорта"
 • Тип на процедура: електронен търг
 • Дата на провеждане на търга: 24.06.2022
 • Начален час на търга: 10:00
 • Крайна дата за подаване на документи: 21.06.2022
 • Валидност на процедурата: 04.07.2022
 • Площ: 1644.00
 • Местонахождение на имота: село Струйно, община Шумен, област Шумен
 • Начална тръжна цена: 12130.00 лв. без ДДС
 • Стъпка за наддаване: 650.00 лв. без ДДС
 • Депозит: 120.00 лв. без ДДС

Заповед за откриване на процедура по провеждане на електронен търг

Линк към електронния търг на Електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост