Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Длъжко

Дата на публикуване: 18.03.2024
Последна актуализация: 18.03.2024

Кратка информация за търга
•    Номер на тръжна процедура: 807
•    Населено място: с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен
•    Описание: Настоящият търг е за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: СГРАДА с идентификатор 21289.101.28.1 по кадастралната карта на с. Длъжко, общ. Хитрино, м-ст „Юртлук“, със застроена площ 251 кв.м. и разгъната застроена площ 371 кв. м. на два етажа, предназначение – „Здравно заведение“. Поземленият имот е в обхвата на бивш стопански двор и е в управление на Министъра на земеделието. Същият не е предмет на настоящия търг. Сградата е актувана с АДС № 3234/17.08.2020 г. Данъчната оценка на имота е 6 544,10 лева.
•    Тип на процедура: електронен търг
•    Дата на провеждане на търга: Няма
•    Начален час на търга: 14:00
•    Крайна дата за подаване на документи:
•    Валидност на процедурата: 18.04.2024
•    Площ: 251.00
•    Местонахождение на имота: с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен
•    Начална тръжна цена: 6610.00 лв.
•    Стъпка за наддаване: 660.00 лв.
•    Депозит: 600.00 лв.

Линк към обявата за електронния търг
•    https://shumenoblast.egov.bg/wps/portal/district-shumen/home/announcements/announcements1