Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обява на Областен управител на област Шумен

Дата на публикуване: 02.05.2023
Последна актуализация: 30.05.2023

Областният управител на област Шумен, в изпълнение на чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издал Разрешение за строеж № 3 от 02.05.2023 г. на възложителя „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД гр. Шумен да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от областния управител на област Шумен работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до РШ Търговище HDPE или чугун. тр. (в местата на пресичане на реката – стомана)“, Обособена позиция № 1 по проект: Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен, находящ се на територията на община Върбица и община Велики Преслав, с допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва чрез областен управител на област Шумен пред Административен съд – Шумен, в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез областен управител на област Шумен пред Административен съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.