Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обява за провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Длъжко

Дата на публикуване: 29.03.2023
Последна актуализация: 30.05.2023

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ШУМЕН

 

Заповед № РД-15-46/24.03.2023 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, 

 

ОБЯВЯВА:

 

Откриване на процедура за провеждане на търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти по чл. 3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, достъпна на адрес https://estate-sales.uslugi.io, за продажба на имот – частна държавна собственост представляващ: СГРАДА с идентификатор 21289.101.28.1 по кадастралната карта на с. Длъжко, общ. Хитрино, м-ст „Юртлук“, със застроена площ 251 кв.м на два етажа, предназначение – „Здравно заведение“, описана в акт за частна държавна собственост № 3234/17.08.2020 г.
Начална тръжна цена в размер на 6 545,00 лева
Размер на депозита за участие в търга: 600,00 лева. Сумата на депозита се внася по следната сметка на Областна администрация Шумен в ТБ ОББ АД Шумен: IBAN BG 63 UBBS 8002 3300 1393 32, BIC UBBS BG SF.
Стъпка на наддаване 650,00 лева
Срокът на валидност на процедурата е 1 (един) месец, считано от датата на публикуване на заповедта за откриване на търга в електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
Редът, условията на търга и необходимите документи за участие са публикувани в Електронната платформа за продажба на имоти на интернет-страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) на адрес: http://estate-sales.uslugi.io

Заповед за откриване на процедура по провеждане на електронен търг

Лице за информация 

Мария Русева

E-mail: m.ruseva@oblastshumen.government.bg