Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обява за провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Трем

Дата на публикуване: 18.03.2024
Последна актуализация: 19.03.2024

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ШУМЕН


Заповед № РД-15-42/15.03.2024 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, 

ОБЯВЯВА:


Откриване на процедура за провеждане на търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти по чл. 3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, достъпна на адрес https://estate-sales.uslugi.io, за продажба на имот – частна държавна собственост представляващ: СГРАДА „ЛЕЧЕБНИЦА“ със застроена площ 148 кв.м на един етаж, конструкция - масивна, година на строителство 1956 г., построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ в кв. 31 по плана на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен, съгласно акт за частна държавна собственост № 3241/12.10.2020г.
Начална тръжна цена в размер на 2 603,00 лева
Размер на депозита за участие в търга: 200,00 лева. Сумата на депозита се внася по следната сметка на Областна администрация Шумен в ТБ ОББ АД Шумен: IBAN BG 63 UBBS 8002 3300 1393 32, BIC UBBS BG SF.
Стъпка на наддаване: 260,00 лева.
Срокът на валидност на процедурата е 1 (един) месец, считано от датата на публикуване на заповедта за откриване на търга в електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
Редът, условията на търга и необходимите документи за участие са публикувани в Електронната платформа за продажба на имоти на интернет-страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) на адрес: http://estate-sales.uslugi.io.

Заповед за откриване на процедура по провеждане на електронен търг

Информация за търга

Лице за информация 

Мария Русева

E-mail: m.ruseva@oblastshumen.government.bg