Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обява на Областен управител - област Шумен

Дата на публикуване: 23.01.2023
Последна актуализация: 23.01.2023

            Уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (началото на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, , на територията на област Търговище и област Шумен,  че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – гр. Шумен полагащите им се парични обезщетения, постановени с влезлите в сила Решение № 390/08.06.2018 г., Решение № 527/26.07.2018 г. и Решение № 386/01.07.2019 г. на Министерския съвет на Република България, засягащи съответно на територията на област Шумен землищата на с. Черенча и с. Градище, община Шумен. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителните актове са влезли в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури. 
             За целта е необходимо:
Собствениците на отчуждените имоти да представят в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация - Шумен, гр. Шумен, бул. Славянски № 30, следните документи:
    1. Заявление по образец;
    2. Декларация (декларации) за изплащане на обезщетенията по образец
(попълва се от всеки един заявител)
    3. Удостоверение (удостоверения) за IBAN (банкова сметка) - в оригинал;
(изисква се за всяка банкова сметка, по която ще се превеждат суми) 
    4. Пълномощно (пълномощни) с нотариална заверка на подписите - в оригинал;
(изисква се в случаите, когато имотът е наследствен или съсобствен и сумата ще се изплаща на единия от наследниците/съсобствениците или на друго определено от тях лице);
    5. Удостоверение за семейно положение - в оригинал;
(изисква се в случаите, когато имотът е придобит по време на брака и представлява съпружеска имуществена общност);
    6. Актуално удостоверение за наследници;
    7. Други документи (изискват се при необходимост).

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - РЕШЕНИЕ № 386 от 1 юли 2019 година