Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обява за провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Струйно

Дата на публикуване: 02.06.2022
Последна актуализация: 06.06.2022

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ШУМЕН
Заповед № РД-15-61/30.05.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, 

ОБЯВЯВА:

Откриване на процедура за провеждане на търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти по чл. 3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, достъпна на адрес https://estate-sales.uslugi.io, за продажба на имот – частна държавна собственост представляващ: Поземлен имот с идентификатор 69924.49.3 с площ 1 644 кв.м, по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен, обл. Шумен с начин на трайно ползване - “За ремонт и поддържане на транспортни средства”, заедно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 69924.49.3.1 със застроена площ 46 кв.м - предназначение “Сграда на транспорта” и сграда с идентификатор 69924.49.3.2 със застроена площ 77 кв.м - предназначение “Сграда на транспорта”, подробно описан в акт за частна държавна собственост АДС № 2907/16.03.2016 г.
Начална тръжна цена в размер на 12 130,00 лева. 
Размер на депозита за участие в търга: 120,00 лева. Сумата на депозита се внася по следната сметка на Областна администрация Шумен в ТБ ОББ АД Шумен: IBAN BG 63 UBBS 8002 3300 1393 32, BIC UBBS BG SF.
Стъпка на наддаване: 650,00 лева.
Срокът на валидност на процедурата е 1 (един) месец, считано от датата на публикуване на заповедта за откриване на търга в електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
Редът, условията на търга и необходимите документи за участие са публикувани в Електронната платформа за продажба на имоти на интернет-страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) на адрес: http://estate-sales.uslugi.io.

Информация за търга

Лице за информация:

Мария Русева

E-mail: m.ruseva@oblastshumen.government.bg