Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EM5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31S5

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на областна администрация

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на областната администрация

 • Описание на правомощията на Областен управител на област Шумен, устройствен правилник, данни за организацията и функционалните характеристики на дирекциите в Областна администрация Шумен;
 • Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Областен управител на област Шумен и текстове на общи административни актове, издадени от областния управител;
 • Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация Шумен;
 • Наименование, адрес, електронна поща, телефон, работното време на Центъра за административно обслужване, което отговаря и за приемане на заявленията за достъп до обществена информация;
 • Вътрешни правила за административно обслужване, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
 • Стратегически документи, планове, програми и отчети за дейността;
 • Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
 • Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки;
 • Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информацията, вътрешни правила за достъп до обществена информация;
 • Обявления за конкурси за държавни служители;
 • Информация, подлежаща на публикуване по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • Информация, която е публична по Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
 • Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 от Закона за достъп до обществена информация.