Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36S3
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M5

Искане за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 14.10.2021

За да получите определена категория обществена информация, следва да попълните заявление до областния управител.

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

  1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. Описание на исканата информация;
  3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. Адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.