Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3622
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M7

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 14.10.2021

На основание чл.35, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, за предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.