Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EA5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3164
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3166

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 01.04.2022

Упражняване правото на достъп до информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация или информация за повторна употреба, създавана и съхранявана в Оластна администрация Шумен, при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Начини за заявяване на достъп до обществена информация

  • Чрез подаване на писмено заявление в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Областна администрация Шумен. Заявлението се завежда с входящ номер и след резолюция от Областния управител се разглежда от определен със заповед от Областния управител за тази цел служител, който завежда заявлението и в регистъра на заявленията за достъп до обществена информация. Заявленията се подават по пощата, на ръка или на e-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg;
  • Чрез устно заявяване за достъп до обществена информация пред служител в ЦАО;
  • Чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ;
  • Чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“.