Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1NT1
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1N32

Община Върбица

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 19.10.2021

Герб - Община Върбица

Официален уеб сайт на община Върбица

Общински съвет Върбица

Община Върбица е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в югозападната част на област Шумен. С площта си от 456,803 км2 е 2-рата по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на север – община Велики Преслав;
 • на изток – община Смядово;
 • на юг – община Сунгурларе, област Бургас;
 • на югозапад – община Котел, област Сливен;
 • на запад – община Омуртаг, област Търговище;
 • на северозапад – община Търговище, област Търговище.

Природни ресурси

Релефът на общината е равнинен, ниско и средно планински, като територията ѝ попада в пределите на Източния Предбалкан и източна Стара планина. На изток от Върбишкия проход са разположени част от северните склонове на Върбишка планина. На 2 км източно от прохода, на границата с община Сунгурларе се намира най-високата точка на планина – връх Калето (898,6 м). Западно от прохода се простират крайните североизточни части на Котленска планина. В нея, на границата с община Котел, се издига най-високият връх на община Върбица – Каракус -1045,6 м.

На запад и северозапад от пролома на река Голяма Камчия в пределите на общината попадат част от южните склонове на Преславска планина (част от Източния Предбалкан). В нея, на границата с община Велики Преслав се издига най-високата ѝ точка – връх Голяма Въшкадалница - 723,4 м. Югоизточно от пролома на територията на община Върбица е разположена югозападната част на Драгоевска планина, която също е част от Източния Предбалкан. Най-високата ѝ точка в пределите на общината е 576 м и е разположена също на границата с община Велики Преслав. Между двете планини, в пролома на река Голяма Камчия се намира най-ниската точка на община Върбица – 140 м н.в.

Между Върбишка и Котленска планина на юг и Преславска и Драгоевска планина на север и североизток под формата на голям триъгълник се простира източната част на историко-географската област Герлово.

Основна водна артерия на общината е река Голяма Камчия, която протича през нея от запад на североизток с част от горното си течение. Тя навлиза в общината югозападно от село Менгишево и след 5 км влива водите си в големия язовир Тича. След като изтече от него, образува красив пролом между Преславска и Драгоевска планина и напуска пределите на община Върбица. На нейна територия тя получава три по-големи притока, които се вливат в язовира.

 • Герила - Тя води началото си под името Дигудере от източната част на Котленска планина. До град Върбица тече в североизточна посока в тясна и дълбока долина, обрасла с широколистни гори. След като напусне града продължава на север в широка алувиална долина в историко-географската област Герлово и се влива отдясно в река Голяма Камчия;
 • Драгановска река (Вардунско дере) – протича през общината с най-долното си течение и се влива отляво в язовир Тича западно от село Ловец;
 • Елешница - Реката води началото си от западната част на Върбишка планина, в непосредствена близост до Върбишкия проход. В началото тече на юг, а след това на североизток, като проломява Върбишка планина в дълбока и залесена долина. При село Бяла река навлиза в най-източната част на историко-географската област Герлово и на 1,4 км северно от село Тушовица се влива в югоизточния ръкав на язовир Тича.

Населени места

Общината се състои от 16 населени места:

 • Божурово
 • Бяла река
 • Върбица
 • Иваново
 • Конево
 • Крайгорци
 • Кьолмен
 • Ловец
 • Маломир
 • Менгишево
 • Методиево
 • Нова Бяла река
 • Станянци
 • Сушина
 • Тушовица
 • Чернооково

Транспорт

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 70,6 км:

 • участък от 49,5 км от Републикански път I-7 (от км 147,4 до км 196,9);
 • началният участък от 0,8 км от Републикански път III-704 (от км 0 до км 0,8);
 • началният участък от 1,3 км от Републикански път III-706 (от км 0 до км 1,3);
 • последният участък от 19 км от Републикански път III-7304 (от км 9,8 до км 28,8).

Контакти

Община Върбица

Адрес:
П.К. 9870
С. Върбица
Ул. „Септемврийско въстание“ №40
E-mail: obshtina@varbitsa.org
Телефон: 05391 / 2131
Факс: 05391 / 20-05