Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1755
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q17L6

Община Смядово

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 15.05.2024

Герб - Община СмядовоОфициален уеб сайт на община Смядово

Общински съвет Смядово

Община Нови пазар е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в югоизточната част на област Шумен. С площта си от 353,767 км2 е 3-та по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на запад – община Върбица;
 • на северозапад – община Велики Преслав;
 • на север – община Шумен;
 • на североизток – община Провадия, област Варна;
 • на изток – община Дългопол, област Варна;
 • на юг – община Руен и община Сунгурларе, област Бургас.

Природни ресурси

Релефът на общината е равнинен, ниско планински, като територията ѝ попада в пределите на Източната Дунавска равнина, Източния Предбалкан и Източна Стара планина. На юг по границата с общините община Руен и Сунгурларе се простират северните склонове на Върбишка планина. В нея, на границата с община Върбица, на около 7 км западно от Ришкия проход се издига връх Люляковец 819,1 м, най-високата точка на община Смядово.

Северно от нея е разположена малката Ришка котловина. По южната ѝ периферия преминава условната граница между Източния Предбалкан и Източна Стара планина.

Северно от котловината е простира източната, ниска част на Драгоевска планина, която е прорязана от юг на север от Веселиновския пролом на Брестова река. По нейното северно подножие преминава условната граница между Източната Дунавска равнина, Източния Предбалкан. Северно от Драгоевска планина е разположено Смядовското поле, като на територията на общината попада неговата южна и източна, най-ниска част.

Североизточно от Смядовското поле в пределите на общината попадат южните склонове на Роякското плато, което е част от Източната Дунавска равнина. След село Янково реката навлиза в проломна долина между крайните източни разклонения на Върбишка планина на юг и Роякското плато и югоизточно от село Черни връх навлиза в община Дългопол.

Основна водна артерия на общината е река Голяма Камчия, която протича през Смядовското поле от северозапад на югоизток с част от средното и долното си течение.

На територията на община Смядово река Голяма Камчия получава отдясно големия си приток Брестова река. Тя води началото си под името Бяла река от централната част на Върбишка планина. До село Веселиново протича в източна посока през Ришката котловина в широка долина. След Веселиново завива на север и образува Веселиновския пролом в източната част на Драгоевска планина. Южно от град Смядово навлиза в Смядовското поле, като долината ѝ отново става широка, заета от обработваеми земи. Влива се отдясно в река Голяма Камчия.

Населени места

Общината се състои от 10 населени места:

 • Александрово
 • Бял бряг
 • Веселиново
 • Желъд
 • Кълново
 • Ново Янково
 • Риш
 • Смядово
 • Черни връх
 • Янково

Транспорт

През общината, от север на юг, я след град Смядово на югоизток, по долината на река Голяма Камчия преминава участък от 18,2 км от трасето на жп линията Шумен – Комунари от Железопътната мрежа на България.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 60,1 км:

 • участък от 29 км от Републикански път II-73 (от км 15,7 до км 44,7);
 • участък от 14,6 км от Републикански път III-7301 (от км 5,3 до км 19,9);
 • началният участък от 6,7 км от Републикански път III-7302 (от км 0 до км 6,7);
 • началният участък от 9,8 км от Републикански път III-7304 (от км 0 до км 9,8).

Контакти

Община Смядово

Адрес:
П.К. 9850
Гр. Смядово 
Пл. „Княз Борис І“ № 2
E-mail: obshtina@smyadovo.egov.bg
Телефон: 05351 / 2033; 05351 / 2130
Факс: 05351 / 22-26