Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1RE0
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1RE3

Община Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 15.05.2024

Герб - Община Шумен

Официален уеб сайт на община Шумен

Общински съвет Шумен

Община Шумен е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в централната част на област Шумен. С площта си от 652,29 км2 е най-голямата по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на север – община Хитрино;
 • на североизток – община Нови пазар и община Каспичан;
 • на югоизток – община Провадия, област Варна;
 • на юг – община Смядово;
 • на югозапад – община Велики Преслав;
 • на запад – община Търговище, област Търговище

Природни ресурси

Релефът на общината е равнинен и платовиден, като територията ѝ изцяло попада в пределите на Източната Дунавска равнина. На запад от град Шумен, в пределите на общината е разположено почти цялото Шуменско плато, в което на границата с община Велики Преслав се издига най-високата му точка връх Търнов дял (Търнов табия, 501,9 м.), явяващ се и най-високата точка на цялата община. Северозападно от платото, на границата с община Търговище се намира конусовидното възвишение Фисек с едноименния си връх, висок 500,5 м.

Районите, разположени северно, източно и югоизточно от Шуменското плато са заети от обширни равнинни пространства с надморска височина от 70 до 200 м, като в пределите на община Шумен попадат части от четири полета: южната част на историко-географската област Овче поле – на север от платото; Плисковско поле – заема североизточната част на общината; Шуменско поле – разположено на изток и югоизток от Шуменското плато; Смядовско поле – северната му част, заемаща най-южния район на общината. В него, на границата с община Смядово, в коритото на река Голяма Камчия се намира най-ниската точка на община Шумен – 59 м н.в.

Източно от Шуменското и Смядовското поле на територията на община Шумен попадат крайните западни части на Провадийското плато – връх Сакартепе 388,6 м (разположен на 2 км северозападно от село Костена река, на границата с община Каспичан) и крайните западни части на Роякското плато – връх Дикеолу 410 м (разположен на 4 км югоизточно от село Ивански, на границата с община Смядово).

В южната част на общината от северозапад на югоизток, на протежение от 16 – 17 км протича част от средното течение на река Голяма Камчия. На територията на община Шумен в река Голяма Камчия се вливат два по-големи притока – реките:

 • Поройна (Боклуджадере, 26,5 км). Тя води началото си от извор-чешма на 468 м н.в. в Шуменското плато, в местността Висока поляна, западно от град Шумен. До Шумен тече на изток в дълбока и залесена долина след което преминава през центъра на града и постепенно завива на юг. Влива се отляво в река Голяма Камчия на 69 м н.в., на 1,5 kм южно от село Радко Димитриево
 • Стара река (Текедере, 32 км). Тя води началото си от извор-чешма „Бешбунар“ под името Текедере, на 300 м н.в., в местността Московтабия, северно от град Шумен. До село Васил Друмев тече в югоизточна посока, като заобикаля от североизток град Шумен. След селото завива на юг и се влива отляво в река Голяма Камчия на 64 м н.в., в южния край на село Ивански.

В западната част на общината протича почти цялото течение на река Пакуша. Река Пакуша води началото си от извор-чешма на 384 м н.в. в центъра на село Звегор, община Хитрино. В най-горното си течение протича в югоизточна посока, достига до северните склонове на Шуменското плато и завива на запад, като тече по северното подножие на платото. Заобикаля от север и запад изолираното конусовидно възвишение Фисек, като протича през язовир „Фисек“, разположен на територията на област Търговище. След това реката завива на югоизток, отново навлиза в област Шумен и се влива отляво в река Врана.

На север през землището на село Велино преминава участък от около 4 км от горното течение на Провадийска река. На територията на община Каспичан в нея отдясно се влива Мътнишка (Мадарска река), по-голямата част от течението на която преминава през община Шумен. Тя води началото си под името Бяла вода от Шуменското плато. Протича в източна посока в широка долина, като преди село Мадара напуска пределите на община Шумен.

Населени места

Общината се състои от 27 населени места:

 • Белокопитово
 • Благово
 • Васил Друмев
 • Велино
 • Ветрище
 • Вехтово
 • Градище
 • Дибич
 • Друмево
 • Ивански
 • Илия Блъсково
 • Кладенец
 • Коньовец
 • Костена река
 • Лозево
 • Мадара
 • Мараш
 • Новосел
 • Овчарово
 • Панайот Волово
 • Радко Димитриево
 • Салманово
 • Средня
 • Струино
 • Царев брод
 • Черенча
 • Шумен

Транспорт

През общината преминават три участъка от Железопътната мрежа на България с обща дължина 53 км.

 • През средата на общината, от запад на изток, на протежение от 30,2 км – участък от трасето на жп линията София – Мездра – Горна Оряховица – Шумен – Каспичан – Варна;
 • В най-северната част, през землището на село Велино, на протежение от 4,3 км – участък от трасето на жп линията Русе – Самуил – Каспичан;
 • В южната част, от север на юг, на протежение от 18,5 км – началният участък от трасето на жп линията Шумен – Комунари.

През общината преминават частично 11 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 138,6 км:

 • участък от 17,8 км от автомагистрала Хемус (от км 337,3 до км 355,1);
 • участък от 25 км от Републикански път I-2 (от км 101,5 до км 126,5);
 • последният участък от 10,3 км от Републикански път I-4 (от км 253,7 до км 264,3);
 • участък от 24,1 км от Републикански път I-7 (от км 105,8 до км 129,9);
 • началният участък от 15,7 км от Републикански път II-73 (от км 0 до км 15,7);
 • началният участък от 20,3 км от Републикански път III-731 (от км 0 до км 20,3);
 • началният участък от 7,5 км от Републикански път III-2006 (от км 0 до км 7,5);
 • последният участък от 1 км от Републикански път III-2082 (от км 36,2 до км 37,2);
 • последният участък от 9,1 км от Републикански път III-7003 (от км 39,6 до км 48,7);
 • последният участък от 2,2 км от Републикански път III-7004 (от км 9,3 до км 11,5);
 • началният участък от 5,3 км от Републикански път III-7301 (от км 0 до км 5,3).

Контакти

Община Шумен

Адрес:
П.К. 9700
Гр. Шумен
Бул. „Славянски“ №17
E-mail: web@shumen.bg; mayor@shumen.bg
Телефон: 054 / 800 810; 054 / 857 677
Факс: 054 / 800-400