Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1771
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q17N2

Община Нови пазар

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 15.05.2024

Герб - Община Нови пазар

Официален уеб сайт на община Нови пазар

Общински съвет Нови пазар

Община Нови пазар е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в източната част на област Шумен. С площта си от 317,646 км2 е 4-та по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на югозапад – община Каспичан;
 • на запад – община Шумен и община Хитрино;
 • на север – община Каолиново и община Никола Козлево;
 • на североизток – община Вълчи дол, област Варна;
 • на изток – община Ветрино, област Варна.

Природни ресурси

Релефът на общината е равнинен и платовиден, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина. Община Нови пазар заема най-крайните югоизточните части на Лудогорското плато. В източната и североизточна ѝ част се простира платото Стана, по билото на което преминава участък от вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. На 3,3 км североизточно от село Стан, на границата с община Ветрино се намира най-високата му точка 440,9 м. Северозападно от него, в завоя на Крива река в пределите на общината попада източната, най-висока част на Войводското плато. В него, на 1,4 км североизточно от село Правенци се намира най-високата точка на община Нови пазар – 480,6 км.

Останалата част на общината има равнинен релеф и тук се простира източната и югоизточната част на Плисковското поле с надморска височина между 100 и 200 м. В неговата крайна югоизточна част, в устието на Крива река в Провадийска река се намира най-ниската точка на община Нови пазар – 80 м н.в.

Основна водна артерия на общината е Крива река, която протича през нея със средното и долното си течение. Тя навлиза в общината при село Църквица, община Никола Козлево с проломна долина между Войводското плато на запад и платото Стана на изток. При село Жилино излиза от пролома и протича в южна посока през източната част на Плисковското поле, минава през центъра на град Нови пазар и на 2 км южно от село Енево се влива отляво в Провадийска река.

Населени места

Общината се състои от 16 населени места:

 • Беджене
 • Войвода
 • Енево
 • Жилино
 • Зайчино Ореше
 • Избул
 • Мировци
 • Нови пазар
 • Памукчии
 • Писарево
 • Правенци
 • Преселка
 • Сечище
 • Стан
 • Стоян Михайловски
 • Тръница

Транспорт

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 70,5 км:

 • участък от 8,5 км от автомагистрала Хемус (от км 360,6 до км 369,1);
 • участък от 12,2 км от Републикански път I-2 (от км 134 до км 146,4);
 • началният участък от 23,6 км от Републикански път II-27 (от км 0 до км 23,6);
 • последният участък от 15,4 км от Републикански път III-701 (от км 45 до км 60,4);
 • участък от 10,8 км от Републикански път III-7003 (от км 19,3 до км 30,1).

Контакти

Община Нови пазар

Адрес:
П.К. 9900
Гр. Нови пазар
Ул. „Васил Левски“ №3
E-mail: npazar@icon.bg
Телефон:  0537 / 23311; 0537 / 23312
Факс: 0537 / 24-010