Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1N86
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1NO4

Община Никола Козлево

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 15.05.2024

Герб - Община Никола Козлево

Официален уеб сайт на община Никола Козлево

Общински съвет Никола Козлево

Община Никола Козлево е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в североизточната част на област Шумен. С площта си от 264,335 км2 е 9-та по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на юг – община Нови пазар;
 • на запад – община Каолиново;
 • на североизток – община Тервел, област Добрич;
 • на югоизток – община Вълчи дол, област Варна.

Природни ресурси

Релефът на общината е хълмист, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина.

Община Никола Козлево заема крайните източните части на Лудогорското плато и най-югозападните части на Добруджанското плато с надморска височина между 200 и 350 м. В най-южната част на общината, в землището на село Църквица попада северния стръмен склон на платото Стана. В него, на границата с община Нови пазар се намира най-високата точка на общината 418,9 м. Минималната височина на община Никола Козлево се намира в североизточната ѝ част, на границата с община Тервел – 190 м н.в.

В най-южната част на общината, северно от селата Крива река и Църквица преминава вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. Основна водна артерия е Хърсовска река. Хърсовска река извира северозападно от с. Хърсово. До село Пет могили протича на изток и североизток в широка долина, а след това се насочва на север, като долината ѝ става каньоновидна, дълбоко всечена в аптските и сарматски варовици и льосовата покривка на Лудогорието и Добруджа. След село Цани Гинчево коритото ѝ окончателно пресъхва и от там нататък, вече в община Тервел продължава като суходолие, в което епизодично има водоток.

Населени места

Общината се състои от 11 населени места:

 • Векилски 
 • Вълнари 
 • Каравелово
 • Красен дол
 • Крива река
 • Никола Козлево
 • Пет могили
 • Ружица
 • Хърсово
 • Цани Гинчево
 • Църквица

Транспорт

През общината преминават изцяло частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 46,7 км:

 • участък от 5,5 км от Републикански път III-207 (от км 29,2 до км 34,7);
 • участък от 20,8 км от Републикански път III-701 (от км 24,2 до км 45,0);
 • целият участък от 12,4 км от Републикански път III-2073;
 • последният участък от 8 км от Републикански път III-2075 (от км 9 до км 17,0).

Контакти

Община Никола Козлево

Адрес:
П.К. 9955
С. Никола Козлево
Пл. „23–ти Септември“ № 5
E-mail: obankozlevo@mail.bg; obankozlevo@abv.bg; obshtina@nikolakozlevo.bg
Телефон: 05328 / 2002
Факс: 05328 / 20-20