Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1NH5
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1N96

Община Каолиново

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 15.05.2024

Герб - Община Каолиново

Официален уеб сайт на община Каолиново

Общински съвет Каолиново

Община Каолиново е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в северната част на област Шумен. С площта си от 293,535 км2 е 5-тата по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на изток – община Никола Козлево;
 • на юг – община Нови пазар и община Шумен;
 • на югозапад – община Венец;
 • на запад – община Самуил община Исперих, област Разград;
 • на север – община Дулово, област Силистра;
 • на североизток – община Тервел, област Добрич.

Природни ресурси

Релефът на общината е хълмист, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина.

Община Каолиново заема източните части на Лудогорското плато с надморска височина между 200 и 400 м. В най-южната част на общината, в землището на село Лиси връх попада северния стръмен склон на Войводското плато. В него, на границата с община Нови пазар се намира най-високата точка на общината 447,4 м.

В най-южната част на общината, северно от село Лиси връх преминава вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. Основна водна артерия е река Канагьол, която протича през нея с горното си течение и, която се влива като суходолие в река Дунав на румънска територия. Тя протича през средата на общината в североизточна посока в каньоновидна долина, дълбоко всечена в аптските варовици и льосовата покривка на Лудогорието. След град Каолиново Канагьол окончателно пресъхва и от там нататък до устието си продължава като суходолие, в което само при поройни дъждове се появява водоток.

През село Лиси връх протича малка част от горното течение на Крива река, ляв приток на Провадийска река.

Населени места

Общината се състои от 16 населени места:

 • Браничево
 • Гусла
 • Дойранци
 • Долина
 • Загориче
 • Каолиново
 • Климент
 • Лиси връх
 • Лятно
 • Наум
 • Омарчево
 • Пристое
 • Сини вир
 • Средковец
 • Тодор Икономово
 • Тъкач

Транспорт

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 64 км:

 • участък от 16,6 км от Републикански път I-7 (от км 59,1 до км 75,7);
 • участък от 12 км от Републикански път III-701 (от км 12,2 до км 24,2);
 • началният участък от 3,7 км от Републикански път III-702 (от км 0 до км 3,7);
 • началният участък от 19,3 км от Републикански път III-7003 (от км 0 до км 19,3);
 • последният участък от 12,4 км от Републикански път III-7005 (от км 3,6 до км 16,0).

Контакти

Община Каолиново

Адрес:
П.К. 9960
Гр. Каолиново
Пл. „Украйна“ №4
E-mail: info@kaolinovo.bg
Телефон: 05361 / 2110; 05361 / 2111
Факс: 05361 / 22-10