Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AD5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U35

Възможности за инвестиции

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 13.10.2021

Инвестиции и икономика

Икономическата активност в област Шумен е сравнително слаба. Броят на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението e 40 и е значително по-нисък от средния за България. По разходи за придобиване на ДМА на предприятията областта сериозно изостава – 1683 лв./човек при 2491 лв. средно за страната, но все пак е на нелошото десето място по този показател. Обемът ПЧИ обаче е едва 621 евро/човек, или 18% от средните за страната. Подобно ниво на инвестициите е сравнимо с това в области като Велико Търново, Враца и Ямбол.
В резултат на ниската инвестиционна активност и слабото развитие на местната икономика произведената продукция на човек от населението в областта е 14 129 лв. при 23 764 лв. средно за България. Изплатените суми на бенефициент по оперативните програми са по-ниски в сравнение с повече от половината от останалите области, като достигат едва 1366 лв. при отчетени 1803 лв. средно за страната.

Силни страни на областта

  • Разнообразни природни ресурси, подходящи за алтернативни форми на туризъм;
  • Благоприятен климат за развитието на разнообразно земеделие (производство на зърнени и технически култури, зеленчукопроизводство, лозарство);
  • Възрастовата структура в областта е по-благоприятна от средната за страната;
  • Относително високото образователно равнище на населението в областния център и в градските общински центрове е благоприятна предпоставка за социално-икономическото развитие на областта;
  • Широка гама от предлагани педагогически специалности в Шуменския университет и наличие на добре подготвени педагогически кадри в областта;
  • Много богато културно наследство и културен живот, включващ разнообразни културни прояви с местна и национална значимост;
  • Голям дял на микро и малките  предприятия (над 98% от предприятията в областта);
  • Наличие на значителен трудов ресурс с богати традиции в земеделското производство;
  • Областта има предимството да се обслужва от няколко първокласни пътя, осигуряващи  обслужване на почти всички общини;  
  • Добре развити пътни връзки между областния център и общинските центрове;
  • Добре развита жп-инфраструктура в областта, подпомагаща транспортните и икономическите й връзки с останалата част от страната;
  • Добре развита енергийна инфраструктура;
  • Градовете Шумен, Каспичан и Нови Пазар са газифицирани, има възможност  за газифициране и на други населени места, предвид преминаването на северния клон на националната газопреносна система през област Шумен;
  • Като цяло екологичното състояние на областта позволява практикуването на биологично земеделие и производство на екологично чиста продукция;
  • Наличие на областен център с голям стопански потенциал и богат духовен живот.

Слаби страни на областта

  • През територията на областта не преминават Общоевропейски транспортни коридори;
  • Влошаване на възрастовата и образователната структура на населението; 
  • Недостатъчно добре развити партньорски връзки между бизнеса и органите на държавната и местната власт;
  • Затруднена реализация на произвежданата продукция, разчита се повече на поддържане на ниски конкурентни цени, отколкото на иновации и активен маркетинг;
  • Не се използва пълноценно големият потенциал на аграрната наука и практика в областта; 
  • Земеделските стопани почти не са запознати с европейските изисквания за качество на продукцията;
  • Богатият туристически потенциал не се използва пълноценно, поради липсата на комплексен туристически продукт за областта и слабия интерес от страна на туроператорските фирми; 
  • Най-атрактивните туристически обекти не са пригодени за посещение от голям брой туристи; 
  • Във всички отрасли на икономиката средните заплати в областта са по- ниски, от тези за страната; 
  • Големи различия в социално-икономическото развитие между община Шумен и всички останали девет общини в областта; 
  • Периферните територии на областта се обслужват единствено от общинска пътна мрежа, чието поддържане е затруднено, особено в зимни условия;
  • Поради лошото състояние на водопроводната мрежа, почти половината от подаваните количества питейни води се губят;
  • Качествените характеристики на подаваните питейни води не отговарят на приетите стандарти по някои показатели;
  • Липса на голям град (над 100 хил. жители) – център на мощно урбанистично развитие и двигател на икономическия растеж в областта. 
  • Урбанистичната среда в градовете като цяло не съответства на съвременните изисквания за благоустройство и жилищен комфорт.

Възможности за областта

  • Изграждане на АМ „Хемус” в участъка Шумен - В.Търново;
  • Изграждане на скоростен път Русе-Шумен;
  • Сдвояване на жп линията Русе-Каспичан;
  • Рехабилитация и реконструкция на път Шумен - Велики Преслав – Върбица-Сливен;
  • Подобряване състоянието на пътищата от Републиканската пътна мрежа и общинските пътища на територията на областта;
  • Подобряване състоянието на горския фонд, засегнат от незаконни сечи, природни бедствия, съхнене, болести и пожари; 
  • Увеличаване обхвата на защитените територии, прекатегоризиране на част от съществуващите и обявяване на нови защитени територии;
  • Увеличаване на лесистостта на територията чрез залесяване край населените места, реките и водните площи с бързорастящи дървесни видове;
  • Защита на местните производители от нелоялния внос и нелоялните конкуренти от местни и чужди фирми;
  • Привличане на инвестиции в земеделието, индустрията и туризма;
  • Развитие на лозарството, зеленчукопроизводството и винарството;
  • Възстановяване на напоителните системи; 
  • Ориентиране на професионалното образование към реалните потребности на пазара на труда в областта; 
  • По-активно включване на НПО в сферата на професионалното обучение, квалификацията и преквалификацията и в дейности, насочени към рисковите социални и етнически групи;
  • Разработване и реализиране на проекти за съхраняване и възстановяване на богатото културно- историческо наследство в областта.

Заплахи за областта

  • Недостиг на финансови средства за реализиране на проекти в областта на ефективното използване на природните ресурси и опазване на околната среда;
  • Засилване на засушаванията в резултат от евентуални промени в климата; 
  • Намаляване дела на обработваемата земя, използвана за лозови масиви и влошаване на структурата на земеползването в резултат от прекалено раздробяване на земеделските имоти;
  • Намаляване на водните ресурси и влошаване на техните качествени характеристики в резултат от антропогенната дейност; 
  • Продължаващ спад в производството и закриване на предприятия, в т.ч. и приватизирани;
  • Липса на достатъчно финансови средства за благоустройство на малките населени места.