Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Здравни заведения

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 27.10.2021

Многопрофилни болници

„Многопрофилна болница за активно лечние - Шумен“ АД
Адрес: гр. Шумен, ул. „В. Априлов“ № 63
Телефон: 054 85 5755 - централа
Директор: д-р Димитър Костов
Телефон: 054 80 0733

„Многопрофилна болница за активно лечение - Велики Преслав“ ЕООД
Адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Л. Каравелов“ № 51
Директор: д-р Йошенка Желязкова – Русева
Телефон: 053 84 2307

Специализирани болници

„Специализирана болница за активно лечение по кардиология Мадара“ ЕАД
Адрес: гр. Шумен, ул. „В. Априлов“ № 63
Директор: д-р Мартин Стойнев
Телефон: 054 80 1260

Профилирани центрове по чл. 10 от ЗЛЗ

„Комплексен онкологичен център - Шумен“ ЕООД
Адрес: гр. Шумен, ул. „В. Априлов“ № 63
Телефон: 054 80 0561
Директор: д-р Свилен Арнаудов
Телефон: 054 80 0029

Други лечебни заведения

Център за спешна медицинска помощ
Адрес: гр. Шумен, ул. „В. Априлов“ № 63
Телефон: 054 80 0150
Директор: д-р Илиян Илиев
Телефон: 054 80 0327

Държавна психиатрична болница
Адрес: с. Царев брод, ул. „Хр. Ботев“ № 30
Директор: д-р Нели Николова
Телефон: 053 15 2022