Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Учебни заведения

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.10.2021

Детски градини и училища в община Велики Преслав

Детска градина „Славейче“
Населено място: Драгоево
П.К. 9860
Адрес: Ул. „Девети септември“ №4
Директор: Дора Янкова Борисова
Телефон: 2078
E-mail: dyb64@abv.bg

Детска градина „Червената шапчица“
Населено място: Златар
П.К. 9880
Адрес: Ул. „Никола Петков“ №5
Директор: Калбие Мехмед
Телефон: 2388
E-mail: kalbie_dg_zlatar@abv.bg

Детска градина „Детелина“
Населено място: Миланово
П.К. 9859
Адрес: Ул. „Хан Крум“ №1
Директор: Айше Ахмед Кавунска
Телефон: 2216
E-mail: dg.milanovo@abv.bg

Детска градина „Първи юни“
Населено място: Кочово
П.К. 9862
Адрес: Ул. „Кирил и Методий“ №22
Директор: Бистра Георгиева Господинова
Телефон: 2262
E-mail: bistra.1973@abv.bg

Детска градина „Снежанка“
Населено място: Троица
П.К. 9864
Адрес: Ул. „Борис І“ №16
Директор: Ангелина Радославова Русева
Телефон: 2276
E-mail: ruseva1969@abv.bg

Детска градина „Снежанка“
Населено място: Велики Преслав
П.К. 9850
Адрес: Ул. „Александър Стамболийски“ №96
Директор: Даниела Венкова Христова
Телефон: 42561
E-mail: deca_veliki_preslav@abv.bg

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
Населено място: Драгоево
П.К. 9860
Адрес: Пл. „Девети септември“ №2
Директор: Росица Светославова Казакова – Капра
Телефон: 2021
E-mail: oukirilimetodii1920@abv.bg

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
Населено място: Велики Преслав
П.К. 9850
Адрес: Ул. „Симеон Велики“ №27
Директор: Стела Илиева Петрова
Телефон: 42155
E-mail: ou_vp@abv.bg

Основно училище „Христо Ботев“
Населено място: Златар
П.К. 9880
Адрес: Ул. „Христо Ботев“ №1
Директор: Снежанка Минчева Петкова
Телефон: 2321
E-mail: ou_zlatar@abv.bg

Средно училище „Черноризец Храбър“
Населено място: Велики Преслав
П.К. 9850
Адрес: Ул. „Слави Петков“ №6
Директор: Жасмина Петрова Станчева
Телефон: 42039
E-mail: sou_velikipreslav@mail.bg

Професионална гимназия по селско стопанство
Населено място: Велики Преслав
П.К. 9850
Адрес: Ул. „Любен Каравелов“ №49
Директор: Евдокия Георгиева Антонова
Телефон: 42401
E-mail: pgss_vp@abv.bg

Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“
Населено място: Велики Преслав
П.К. 9850
Адрес: Ул. „Любен Каравелов“ №53
Директор: Христина Пенчева Борисова
Телефон: 42073
E-mail: ptg_wpr@abv.bg

Детски градини и училища в община Венец

Детска градина „1-ви Юни“
Населено място: Осеновец
П.К. 9753
Адрес: Ул. „Еделвайс“ №11
Директор: Айше Бейти Кьосе
Телефон: 2182
E-mail: ayshekyose@abv.bg

Детска градина „Знаме на мира“
Населено място: Борци
П.К. 9752
Адрес: Ул. „Родопи“ №6
Директор: Даринка Енчева Янева
Телефон: 2133
E-mail: d_e_ianeva@abv.bg

Детска градина „Мир“
Населено място: Капитан Петко
П.К. 9770
Адрес: Ул. „Победа“ №26
Директор: Бахрие Кадир Мехмед
Телефон: 05342/ 7389
E-mail: bahriekadir@gmail.com

Детска градина „Снежанка“
Населено място: Изгрев
П.К. 9754
Адрес: Ул. „Лудогорие“ №57
Директор: Невин Фаик Ефраим
Телефон: 0887696098
E-mail: vno@abv.bg

Детска градина „Щастливо детство“
Населено място: Венец
П.К. 9751
Адрес: Ул. „Кирил и Методий“ №40
Директор: Шермин Ахмедова Узунова
Телефон: 2150
E-mail: sh_uzunova@abv.bg

Детска градина „Щастливо детство“
Населено място: Черноглавци
П.К. 9778
Адрес: Ул. „Васил Левски“ №5
Директор: Дилбер Хайредин Бахри
Телефон: 323
E-mail: dg_chernoglavtsi@abv.bg

Детска градина „Радост“
Населено място: Ясенково
П.К. 9777
Адрес: Ул. „Надежда“ №32
Директор: Ивелина Димитрова Иванова
Телефон: 320
E-mail: dg_yasenkovo@venets.bg

Основно училище „Петко Рачев Славейков“
Населено място: Изгрев
П.К. 9754
Адрес: Ул. „Лудогорие“ №51
Директор: Ербил Мехмедов Кадиров
Телефон: 378
E-mail: iz_grev1@abv.bg

Основно училище „Христо Смирненски“
Населено място: Ясенково
П.К. 9777
Адрес: Ул. „Надежда“ №26
Директор: Татяна Ивановна Дакова
Телефон: 340
E-mail: ouhrsmirnenski@abv.bg

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
Населено място: Венец
П.К. 9751
Адрес: Ул. „Васил Левски“ №2
Директор: Селиме Мехмедова Кърджалиева
Телефон: 2040
E-mail: soy_venec@abv.bg

Детски градини и училища в община Върбица

Детска градина „Славейче“

Населено място: Върбица
П.К. 9870
Адрес: Ул. „Ал. Стамболийски“ №26
Директор: Магбуле Дерменджиева
Телефон: 0885683188
E-mail: magi0703@abv.bg

Детска градина „Кокиче“

Населено място: Бяла река
П.К. 9882
Адрес: Ул. „Рила“ №1
Директор: Нюлфер Джевдетова Шабанова
Телефон: 0889177144
E-mail: nyulfer_shabanova@abv.bg

Детска градина „Слънце“

Населено място: Станянци
П.К. 9872
Адрес: Ул. „Пирин“ №1
Директор: Йорданка Иванова Василева
Телефон: 0885301439
E-mail: dani_ivas@abv.bg

Детска градина „Червената шапчица“

Населено място: Менгишево
П.К. 9885
Адрес: Ул. „Чавдар“ №1
Директор: Фатме Мехмедова Бошнакова
Телефон: 0885301437
E-mail: f_boshnakova@abv.bg

Детска градина „Щастливо детство“

Населено място: Нова бяла река
П.К. 9883
Адрес: Ул. „Септември“ №9
Директор: Фатима Сабриева Вехова
Телефон: 0885301433
E-mail: fatimesabrieva@abv.bg

Детска градина „Детелина“

Населено място: Ловец
П.К. 9869
Адрес: Ул. „Свобода“ №4
Директор: Айгюл Али Руфи
Телефон: 0885301440
E-mail: aygyulrufi_123@abv.bg

Детска градина „Детски свят“

Населено място: Иваново
П.К. 9865
Адрес: Ул. „Васил Коларов“ №8
Директор: Кибарие Еюб Пехливан
Телефон: 0885301441
E-mail: dg.ivanovo9865@gmail.com

Детска градина „Мир“

Населено място: Маломир
П.К. 9871
Адрес: Ул. „Септември“ №1
Директор: Вайде Билялова Лешкова
Телефон: 0885301434
E-mail: leshkova1976@abv.bg

Детска градина „Младост“

Населено място: Чернооково
П.К. 9873
Адрес: Ул. „Н. Вапцаров“ №4
Директор: Себиле Ахмедова Капустрева
Телефон: 0885301436
E-mail: sebile_1968k@abv.bg

Детска градина „Снежанка“

Населено място: Сушина
П.К. 9868
Адрес: Ул. „Рила“ №3
Директор: Емине Нуртин Ирфан
Телефон: 0885301435
E-mail: dg.sushina@gmail.com

Детска градина „Щурче“

Населено място: Тушовица
П.К. 9884
Адрес: Ул. „Г. Димитров“ №15
Директор: Фатме Токучева
Телефон: 0885301431
E-mail: fatme.tokucheva@abv.bg

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

Населено място: Бяла река
П.К. 9882
Адрес: Ул. „Г.Димитров“ №31
Директор: Едиз Февзиев Герджиков
Телефон: 2273
E-mail: mail@oubyalareka.org

Основно училище „Васил Левски“

Населено място: Иваново
П.К. 9865
Адрес: Ул. „Васил Левски“ №10
Директор: Петранка Василева Димитрова
Телефон: 0885301426
E-mail: ou_ivanovo@mail.bg

Основно училище „Гео Милев“

Населено място: Чернооково
П.К. 9873
Адрес: Ул. „Ленин“ №1
Директор: Ахмед Мустафов Капустрев
Телефон: 0897923466
E-mail: ougeomilev@abv.bg

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

Населено място: Върбица
П.К. 9870
Адрес: Ул. „Септемврийско въстание“ №2
Директор: Минка Янкова Атанасова
Телефон: 2142
E-mail: su_varbica@abv.bg

Детски градини и училища в община Каолиново

Детска градина „Червена шапчица“

Населено място: Загориче
П.К. 9966
Адрес: Ул. „Плиска“ №6
Директор: Милена Рубанова Петрова
Телефон: 0889720549
E-mail: milena_rub@abv.bg

Детска градина „Здравец“

Населено място: Сини вир
П.К. 9950
Адрес: Ул. „Чапаев“ №3
Директор: Гюлшан Назиф Мехмед
Телефон: 0897882072
E-mail: cdgsinivir@abv.bg

Детска градина „Зорница“

Населено място: Долина
П.К. 9947
Адрес: Ул. „Г.Димитров“ №9
Директор: Звезделина Енчева Русева
Телефон: 0899724528
E-mail: rosen196049@abv.bg

Детска градина „Лиляна Димитрова

Населено място: Дойранци
П.К. 9961
Адрес: Ул. „Г.Димитров“ №6
Директор: Назия Мехмед Мурад
Телефон: 0887075602
E-mail: naziye_mehmedova@abv.bg

Детска градина „Пролет“

Населено място: Тъкач
П.К. 9953
Адрес: Ул. „Балкан“ №5
Директор: Ширин Шерафидинова Мехмед
Телефон: 0895635065
E-mail: chirin_mehmed@abv.bg

Детска градина „Радост“

Населено място: Пристое
П.К. 9965
Адрес: Ул. „Млада гвардия“ №6
Директор: Себиле Исмаил Мехмедова
Телефон: 0894374561
E-mail: sebile72@abv.bg

Детска градина „Славейче“

Населено място: Гусла
П.К. 9969
Адрес: Ул. „Н.Й.Вапцаров“ №2
Директор: Надие Ибрямова Алиева-Вейсал
Телефон: 0889890998
E-mail: dg-gusla@abv.bg

Детска градина „Слънчево детство“

Населено място: Климент
П.К. 9970
Адрес: Ул. „Мир“ №6
Директор: Севим Сюлейман Хюсню
Телефон: 0896565943
E-mail: cdgkliment@abv.bg

Детска градина „Снежанка“

Населено място: Средковец
П.К. 9968
Адрес: Ул. „В.Левски“ №7
Директор: Бахри Ахмед Ахмед
Телефон: 0898930862
E-mail: bahri_61@mail.bg

Детска градина „Червена шапчица“

Населено място: Лятно
П.К. 9948
Адрес: Ул. „Ленин“ №5
Директор: Гюлюмсяр Сами Тасин
Телефон: 0899138083
E-mail: cdglyatno@abv.bg

Детска градина „Щастливо детство“

Населено място: Браничево
П.К. 9967
Адрес: Ул. „Демокрация“ №8
Директор: Азизе Исмаил Моллова
Телефон: 0898780117
E-mail: cdg_branichevo@mail.bg

Детска градина „Щастливо детство“

Населено място: Тодор Икономово
П.К. 9964
Адрес: Бул. „Т.Икономов“ №6
Директор: Бедрие Сабит Назиф
Телефон: 0889648289
E-mail: bedi_sn@abv.bg

Детска градина „Щастливо детство“

Населено място: Наум
П.К. 9962
Адрес: Ул. „Явор“ №1
Директор: Леман Заид Реджеб
Телефон: 0889286388
E-mail: L.redjeb@abv.bg

Детска градина №1 „Снежанка“

Населено място: Каолиново
П.К. 9960
Адрес: Ул. „Миньор“ №4
Директор: Фериде Емин Али
Телефон: 0896625848
E-mail: feride_emin@abv.bg

Детска градина №2

Населено място: Каолиново
П.К. 9960
Адрес: Ул. „Хан Крум“ №5
Директор: Айнур Османова Шакир
Телефон: 0898583750
E-mail: ay_75@abv.bg

Обединено училище „Йордан Йовков“

Населено място: Браничево
П.К. 9967
Адрес: Ул. „Радецки“ №9
Директор: Тюркян Сюрмели
Телефон: 2141
E-mail: ou_branichevo@mail.bg

Обединено училище „Панайот Волов“

Населено място: Тодор Икономово
П.К. 9964
Адрес: Ул. „Преслав“ №2
Директор: Жечко Петков Колев
Телефон: 2362
E-mail: ou_ikonomovo@abv.bg

Основно училище „Георги Стойков Раковски“

Населено място: Климент
П.К. 9970
Адрес: Бул. „Съединение“ №62
Директор: Невим Хасан Тефик - Ибрямова
Телефон: 2268
E-mail: ou_kliment@mail.bg

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

Населено място: Лятно
П.К. 9948
Адрес: Ул. „Г. Димитров“ №4
Директор: Елена Николаева Маринова
Телефон: 5236
E-mail: ou_lytno@abv.bg

Основно училище „Христо Смирненски“

Населено място: Пристое
П.К. 9965
Адрес: Ул. „Аврора“ №6
Директор: Снежана Маринова Чолакова
Телефон: 2249
E-mail: ou_pristoe@abv.bg

Средно училище „Георги Стойков Раковски“

Населено място: Каолиново
П.К. 9960
Адрес: Ул. „Христо Ботев“ №4
Директор: Грозданка Иванова Марчева
Телефон: 2253
E-mail: sou_kaolinovo@abv.bg

Детски градини и училища в община Каспичан

Детска градина „Ален мак“

Населено място: Марково
П.К. 9973
Адрес: Ул. „Станко Георгиев“ №3
Директор: Силвия Иванова Маринова
Телефон: 0899345305
E-mail: dg.alenmak@kaspichan.org

Детска градина „Детелина“

Населено място: Плиска
П.К. 9920
Адрес: Ул. „Хан Омуртаг“ №10
Директор: Мая Георгиева Петрова
Телефон: 0885797667
E-mail: cdg_pliska@abv.bg

Детска градина „Радост“

Населено място: Каспичан
П.К. 9931
Адрес: Ул. „Мусала“ №8
Директор: Атанаска Герчева Георгиева
Телефон: 0889591908
E-mail: dg_radost1@abv.bg

Детска градина „Снежанка“

Населено място: Каспичан
П.К. 9930
Адрес: Ул. „Димитър Благоев“ №63
Директор: Борислава Георгиева Петрова
Телефон: 5878
E-mail: odz_kaspichan@abv.bg, dg.snejanka@kaspichan.org

Детска градина „Червената шапчица“

Населено място: Косово
П.К. 9974
Адрес: Ул. „В. Левски“ №1
Директор: Снежа Тонева Костадинова
Телефон: 0885787556
E-mail: sneja_tk@abv.bg

Детска градина „Червената шапчица“

Населено място: Златна нива
П.К. 9944
Адрес: Ул. „П. Ченгелов“ №1
Директор: Румяна Георгиева Димитрова
Телефон: 510
E-mail: dg.zniva@kaspichan.org

Детска градина „Червената шапчица“

Населено място: Златна нива
П.К. 9944
Адрес: Ул. „П. Ченгелов“ №1
Директор: Румяна Георгиева Димитрова
Телефон: 510
E-mail: dg.zniva@kaspichan.org

Обединено училище „Пенчо Славейков“

Населено място: Марково
П.К. 9973
Адрес: Ул. „Станьо Василев“ №26
Директор: Галина Петрова Бобадалиева
Телефон: 053222 339
E-mail: pencho58@mail.bg

Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“

Населено място: Плиска
П.К. 9920
Адрес: Ул. „Отец Паисий“ №2
Директор: Мариана Симеонова Петрова – Русева
Телефон: 2042
E-mail: mariana19721972@abv.bg

Обединено училище „Христо Ботев“

Населено място: Каспичан
П.К. 9931
Адрес: Ул. „Цар Симеон“ №8
Директор: Павлина Иванова Филева
Телефон: 6040
E-mail: botev_kaspichan@abv.bg

Средно училище „Панайот Волов“

Населено място: Каспичан
П.К. 9930
Адрес: Ул. „Мадарски конник“ №99
Директор: Явор Цеков Якимов
Телефон: 61-14
E-mail: sou_kaspichan@abv.bg

Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца

Населено място: Каспичан
П.К. 9930
Адрес: Ул. „Мадарски конник“ №95
Директор: Стефан Тодоров Петков
Телефон: 0897274292
E-mail: stefanpetkov_@abv.bg

Детски градини и училища в община Никола Козлево

Детска градина „Ален мак“

Населено място: Вълнари
П.К. 9963
Адрес: Ул. „Христо Ботев“ №2a
Директор: Нурджихан Хасан Хасан
Телефон: 0898594211
E-mail: DGAlenmak@nikolakozlevo.bg

Детска градина „Здравец“

Населено място: Църквица
П.К. 9939
Адрес: Ул. „Христо Ботев“ №10
Директор: Гюлтен Ясим Хамид
Телефон: 0888841843
E-mail: gyultenserkan@abv.bg

Детска градина „Зорница“

Населено място: Никола Козлево
П.К. 9955
Адрес: Ул. „Гроздан Узунов“ №6
Директор: Иванка Жекова Узунова
Телефон: -
E-mail: ivanka_uzunova59@abv.bg

Детска градина „Пролет“

Населено място: Ружица
П.К. 9955
Адрес: Ул. „Гроздан Узунов“ №3
Директор: Семра Бейзат Мехмед
Телефон: 0895440243
E-mail: DGProlet@nikolakozlevo.bg

Детска градина „Радост“

Населено място: Пет могили
П.К. 9940
Адрес: Ул. „Васил Левски“ №3
Директор: Надия Севим Мехмедова
Телефон: 0882410660
E-mail: nadiye.sevim@abv.bg

Детска градина „Слънчево детство“

Населено място: Крива река
П.К. 9938
Адрес: Ул. „Георги Димитров“ №15
Директор: Галина Христова Трифонова
Телефон: 0887522818
E-mail: galq.trifonova@abv.bg

Детска градина „Щастливо детство“

Населено място: Каравелово
П.К. 9942
Адрес: Ул. „Чапаев“ №32
Директор: Татяна Гошева Найденова
Телефон: 0878155833
E-mail: DGShtastlivodetstvo@nikolakozlevo.bg

Начално училище „Борис Първи“

Населено място: Крива река
П.К. 9938
Адрес: Ул. „Георги Димитров“ №8
Директор: Гюлшен Ахмед Ахмед
Телефон: 230
E-mail: nukrreka@abv.bg

Основно училище „Св. Климент Охридски“

Населено място: Пет могили
П.К. 9940
Адрес: Ул. „Васил Левски“ №2
Директор: Жулиета Дончева Нешкова
Телефон: 2149
E-mail: klimentohridski1978@abv.bg

Основно училище „Христо Ботев“

Населено място: Църквица
П.К. 9939
Адрес: Ул. „Христо Ботев“
Директор: Даниела Генчева Дойкова
Телефон: 053223-263
E-mail: outsarkvitsa@abv.bg

Основно училище „Христо Ботев“

Населено място: Вълнари
П.К. 9963
Адрес: Ул. „Христо Ботев“ №3
Директор: Господин Николов Господинов
Телефон: 05328/2152
E-mail: ouv@abv.bg,ouhb@mail.bg

Средно училище „Цанко Бакалов Церковски“

Населено място: Никола Козлево
П.К. 9955
Адрес: Ул. „Гроздан Узунов“ №5
Директор: Катилиян Костадинов Костадинов
Телефон: 2188
E-mail: sounkozlevo@abv.bg

Детски градини и училища в община Нови пазар

Детска градина „Синчец“

Населено място: Стоян Михайловски
П.К. 9928
Адрес: Ул. „Ал.Стамболийски“ №3
Директор: Далила Петрова Димитрова
Телефон: 0885302769
E-mail: dalila_123@abv.bg

Детска градина „Слънчо“

Населено място: Памукчии
П.К. 9934
Адрес: Ул. „Трети март“ №2а
Директор: Татяна Стоянова Григорова
Телефон: 0885302768
E-mail: tatyana.grigorova@abv.bg

Детска градина „Горска теменужка“

Населено място: Избул
П.К. 9959
Адрес: Ул. „Родопи“ №2
Директор: Вероника Миленова Милева
Телефон: 0885302771
E-mail: cdg_izbul@abv.bg

Детска градина „Здравец“

Населено място: Войвода
П.К. 9958
Адрес: Ул. „Здравец“ №1
Директор: Милена Милева Желева
Телефон: 0885302772
E-mail: milena_jeleva@abv.bg

Детска градина „Китка“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Стефан Караджа“ №40
Директор: Николинка Стоянова Николова
Телефон: 2 34 86
E-mail: cdgkitka@abv.bg

Детска градина „Пролет“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Братя Миладинови“ №17
Директор: Петя Димитрова Тодорова
Телефон: 0537/2 23 47
E-mail: cdg4@icon.bg

Детска градина „Радост“

Населено място: Мировци
П.К. 9921
Адрес: Ул. „Н.Й.Вапцаров“ №8
Директор: Анита Пламенова Антонова
Телефон: 0885302770
E-mail: cdg_radost_mirovci@abv.bg

Детска градина №2 „Калина Малина“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Бачо Киро“ №5
Директор: Калинка Георгиева Чернева
Телефон: 22377
E-mail: K.4erneva@abv.bg

Детска градина №3 „Зорница“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Цар Асен“ №77
Директор: Анета Димитрова Петкова
Телефон: 56-74
E-mail: cdg3@abv.bg

Основно училище „Васил Левски“

Населено място: Мировци
П.К. 9921
Адрес: Ул. „Родопи“ №11
Директор: Няргюл Фахрединова Тодорова
Телефон: 0885302759
E-mail: oumirovci1903@gmail.com

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Гурко“ №2
Директор: Добрин Георгиев Иванов
Телефон: 2-22-73
E-mail: ou_np@mail.bg

Основно училище „Св. Климент Охридски“

Населено място: Стоян Михайловски
П.К. 9928
Адрес: Ул. „Димитър Полянов“ №1
Директор: Мергюл Хюсеин Юмерова
Телефон: 0885302755
E-mail: ou_svkl_ohridski@abv.bg

Основно училище „Христо Ботев“

Населено място: Памукчии
П.К. 9934
Адрес: Пл. „Свобода“ №2А
Директор: Детелина Русанова Василева
Телефон: 0878150242
E-mail: ou_pamukchi@abv.bg

Професионална гимназия по селско стопанство

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Плиска“ №21
Директор: Дамян Стоянов Николов
Телефон: 22080
E-mail: pgss_np@mail.bg

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн “ Проф. д-р Асен Златаров“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Цар Асен“ №38
Директор: Магда Димитрова Димитрова
Телефон: 0537/2-20-03
E-mail: pghtd@abv.bg

Средно училище „Васил Левски“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Кирил и Методий“ №15
Директор: Даниела Иванчева Ангелова
Телефон: 2-24-65
E-mail: souvlevski@abv.bg

Средно училище „Хан Исперих“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Владимир Заимов“ №1
Директор: Венцислава Калчева Добрева
Телефон: 2-57-09
E-mail: velichkova1972@abv.bg

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Плиска“ №18
Директор: Сирма Станиславова Комитова
Телефон: 0898480100
E-mail: odk.np@abv.bg

ЦСОП „ХЕЛА“

Населено място: Нови пазар
П.К. 9900
Адрес: Ул. „Цар Освободител“ №26
Директор: Мариела Вълчева Жекова
Телефон: 22181
E-mail: helacsop@gmail.com

Детски градини и училища в община Смядово

Детска градина „Маргаритка“

Населено място: Смядово
П.К. 9820
Адрес: Ул. „Цар Калоян“ №5
Директор: Светла Иванова Кайкова
Телефон: 0898234991
E-mail: dgmargaritka@abv.bg

Детска градина „Радост“

Населено място: Янково
П.К. 9823
Адрес: Ул. „Панайот Волов“ №3
Директор: Пепа Манолова Танева
Телефон: 0898256881
E-mail: pepa_1964@abv.bg

Детска градина „Щастливо детство“

Населено място: Риш
П.К. 9830
Адрес: Ул. „Божурица“ №20
Директор: Мария Вичева Георгиева
Телефон: 22 23
E-mail: maria_vi4eva@abv.bg

Основно училище „Васил Априлов“

Населено място: Риш
П.К. 9830
Адрес: Ул. „Хан Крум“ №13
Директор: Гюлсевер Раимова Тефикова
Телефон: 0885992938
E-mail: ourish@abv.bg

Основно училище „Христо Ботев“

Населено място: Янково
П.К. 9823
Адрес: Ул. „Възраждане“ №4
Директор: Веска Василева Илиева
Телефон: 2265
E-mail: ou-qnkovo@abv.bg

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

Населено място: Смядово
П.К. 9820
Адрес: Ул. „Черноризец Храбър“ №16
Директор: Марияна Живкова Йорданова
Телефон: 20-90
E-mail: sou_smiadovo@abv.bg

Детски градини и училища в община Хитрино

Детска градина „Радост“

Населено място: Живково
П.К. 2231
Адрес: Ул. „Тополите“ №24
Директор: Айше Исмаил Халил
Телефон: 2231
E-mail: a_halil72@abv.bg

Детска градина „Червената шапчица“

Населено място: Тимарево
П.К. 9785
Адрес:
Директор: Юмит Ток
Телефон: 2231
E-mail: dgtimarevo@abv.bg

Детска градина „1-ви юни“

Населено място: Хитрино
П.К. 9785
Адрес: Ул. „Ален мак“ №2
Директор: Семра Илхан Мехмед
Телефон:
E-mail: dgparviyuni_hitrino@abv.bg

Детска градина „Славейче“

Населено място: Черна
П.К. 9773
Адрес: Ул. „Искър“ №29
Директор: Милена Ненкова Николова
Телефон: 8804
E-mail: zdgcherna@abv.bg

Детска градина „Червената шапчица“

Населено място: Трем
П.К. 9764
Адрес: Ул. „Свобода“ №5
Директор: Дилбер Ниязиева Ехлиманова
Телефон: 2370
E-mail: reblid@abv.bg

Средно училище „Д-р Петър Берон“

Населено място: Хитрино
П.К. 9794
Адрес: Ул. „Възраждане“ №20
Директор: Ерхан Вахдет Хюсеин
Телефон: 22-38
E-mail: sou.hitrino@abv.bg

Детски градини, училища и университети в община Шумен

Детска градина „Червената шапчица“

Населено място: Вехтово
П.К. 9822
Адрес: Ул. „Георги Димитров“ №19
Директор: Зелиха Сейфула Шеф
Телефон: 2045
E-mail: cdg_vehtovo@abv.bg

Детска градина „Щастливо детство“

Населено място: Царев брод
П.К. 9747
Адрес: Ул. „Хан Крум“ №5
Директор: Пепина Ангелова
Телефон: 20-88
E-mail: carev.brod_dg@abv.bg

Детска градина „Славейче“

Населено място: Салманово
П.К. 9817
Адрес: Ул. „Ал.Стамболийски“ №1
Директор: Валентина Стоянова Сербезова
Телефон: 0886852004
E-mail: slaveiche_21@abv.bg

Детска градина „Васил Левски“

Населено място: Черенча
П.К. 9799
Адрес: Ул. „Фисека“ №10
Директор: Йорданка Иванова Владимирова
Телефон: 8348
E-mail: dg.vasil.levski_cherencha@abv.bg

Детска градина „Добри Люцканов“

Населено място: Дибич
П.К. 9811
Адрес: Ул. „Митко Палаузов“ №7
Директор: Саша Иванова Георгиева
Телефон: 2163
E-mail: dg_dibich@abv.bg

Детска градина „Калинка“

Населено място: Струино
П.К. 9804
Адрес: Ул. „Бузлуджа“ №5
Директор: Людмила Стефанова Ангелова
Телефон: 5326
E-mail: dg.kalinka@abv.bg

Детска градина „Камбанка“

Населено място: Друмево
П.К. 9815
Адрес: Ул. „Лиляна Димитрова“ №1
Директор: Ваня Симеонова Кръстева
Телефон: 2122
E-mail: dg_kambanka@abv.bg

Детска градина „Мадарски конник“

Населено място: Мадара
П.К. 9971
Адрес: Ул. „Кирил и Методий“ №9
Директор: Даниела Цекова Милчева
Телефон: 21-57
E-mail: dg_madarski.konnik@abv.bg

Детска градина „Осми март“

Населено място: Градище
П.К. 9803
Адрес: Ул. „Васил Друмев“ №1
Директор: Мария Великова Георгиева
Телефон: 05311/54-18
E-mail: dg_8mart@abv.bg

Детска градина „Радост“

Населено място: Новосел
П.К. 9807
Адрес: Ул. „Поп Андрей“ №17
Директор: Катя Стефанова Стоянова
Телефон: 0899155368
E-mail: dg_radost_novosel@abv.bg

Детска градина „Снежанка“

Населено място: Ивански
П.К. 9810
Адрес: Ул. „Иван Кръстев Ивански“ №14
Директор: Марияна Николова Маринова
Телефон: 2038
E-mail: cdg_snejanka@abv.bg

Детска градина „Брезичка“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Август Попов“ №22
Директор: Соня Маринова Недялкова
Телефон: 875219
E-mail: brezichka1962@abv.bg

Детска градина „Звънче“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Димитър Благоев“ №12
Директор: Галина Благомилова Георгиева
Телефон: 877494
E-mail: cdgzvanche@abv.bg

Детска градина „Изворче“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Кирил и Методий“ №57
Директор: Даниела Димитрова Димитрова
Телефон: 877327
E-mail: zdg35@abv.bg

Детска градина „Конче вихрогонче“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Червени ескадрони“ №16
Директор: Юлияна Пантелеева Георгиева
Телефон: 869812
E-mail: cdgkon4e19@abv.bg

Детска градина „Латинка“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Любен Каравелов“ №4
Директор: Яна Благоева Жечева
Телефон: 862731
E-mail: dlatinka@abv.bg

Детска градина „Пролетна дъга“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Софийско шосе“ №2
Директор: Ивелина Тодорова Пенчева
Телефон: 878093
E-mail: proletnadaga34@abv.bg

Детска градина „Чучулига“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Васил Дяков“ №4
Директор: Цонка Стойкова Райчева
Телефон: 828117
E-mail: chuchuliga_odz@abv.bg

Детска градина „Светулка“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: кв. Б. Българанов, ул. „Генерал Драгомиров“
Директор: Надежда Цветанова Минчева
Телефон: 801541
E-mail: svetulka_shumen@abv.bg

Детска градина „Пчелица“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес:
Директор: Стела Жекова Василева
Телефон: 800252
E-mail: odz_pchelitsa@abv.bg

Детска градина „Братя Грим“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Родопи“ №28
Директор: Евгения Цветанова Михова
Телефон: 861375
E-mail: bragrim@abv.bg

Детска градина „Буратино“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: кв. Макак, ул.„Елин Пелин“ №1А
Директор: Стилиянка Петрова Георгиева
Телефон: 845266
E-mail: cdgburatino23@abv.bg

Детска градина „Дружба“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Странджа“ №8
Директор: Анна Димитрова Георгиева
Телефон: 864416
E-mail: cdg32_shumen@abv.bg

Детска градина „Космонавт“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Съединение“ №12А
Директор: Дарина Георгиева Димитрова
Телефон: 862773
E-mail: cdg30_kosmonavt@abv.bg

Детска градина „Слънце“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Съединение“ №99, „Владайско въстание“ №176А
Директор: Мима Георгиева Желева
Телефон: 877096
E-mail: cdg_2.slance@abv.bg

Детска градина „Смехорани“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Христо Генчев“ №6
Директор: Румяна Георгиева Русева
Телефон: 887047
E-mail: cdg12@abv.bg

Детска градина „Златната рибка“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Д-р Петър Берон“ №50
Директор: Красимира Николаева Милева
Телефон: 877481
E-mail: cdg27@abv.bg

Детска градина „Щурче“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Цвята Кънчева“ №12
Директор: Галина Георгиева Ангелова
Телефон: 869880
E-mail: odzch@abv.bg

Начално училище „Илия Рашков Блъсков“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Христо Смирненски“ №9
Директор: Мариана Маринова Иванова
Телефон: 861308
E-mail: nu_irblaskov@abv.bg

Начално училище „Княз Борис І“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „ул.Тотлебен“ №20
Директор: Валерий Тодоров Георгиев
Телефон: 87-48-93
E-mail: nu_knyazboris@abv.bg

Основно училище „Васил Левски“

Населено място: Градище
П.К. 9803
Адрес: Ул. „Г. Димитров“ №28
Директор: Румяна Маринова Панайотова
Телефон: 5482
E-mail: ou_gradishte1913@abv.bg

Основно училище „Панайот Волов“

Населено място: Мадара
П.К. 9971
Адрес: Ул. „Хан Крум“ №15
Директор: Магдалена Александрова Божанова
Телефон: 2025
E-mail: oumadara@abv.bg

Основно училище „Панайот Волов“

Населено място: Мадара
П.К. 9971
Адрес: Ул. „Хан Крум“ №15
Директор: Магдалена Александрова Божанова
Телефон: 2025
E-mail: oumadara@abv.bg

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

Населено място: Царев брод
П.К. 9747
Адрес: Ул. „Васил Коларов“ №14
Директор: Тихомир Розинов Трифонов
Телефон: 21-92
E-mail: tihomir.1@abv.bg

Второ основно училище „Д-р Петър Берон“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Съединение“ №49
Директор: Павел Иванов Павлов
Телефон: 901555
E-mail: office@bazovo.com

Трето основно училище „Димитър Благоев“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Харалан Ангелов“ №17А
Директор: Илка Неделчева Карева
Телефон: 802367
E-mail: iiioy@mail.bg

Шесто основно училище „Еньо Марковски“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Нанчо Попович“ №1
Директор: Мариана Радева Йорданова
Телефон: 876 – 913
E-mail: ou_eniomarkovski@abv.bg

Девето основно училище „Панайот Волов“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Шестте Ястребинчета“ №1
Директор: Даниела Трендафилова Александрова
Телефон: 828136
E-mail: shumen_9ou@abv.bg

Обединено училище „Христо Ботев“

Населено място: Друмево
П.К. 9815
Адрес: Ул. „Ленин“ №48
Директор: Айнур Юмер Ахмед
Телефон: 0878134615
E-mail: drumevo_obu@abv.bg

Обединено училище „Христо Ботев“

Населено място: Ивански
П.К. 9810
Адрес: Ул. „Д.Благоев“ №21
Директор: Стефан Йорданов Стоянов
Телефон: 21 14
E-mail: ouivanski@abv.bg

Средно училище „Панайот Волов“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Съединение“ №100
Директор: Росина Стойчева Инджева
Телефон: 802-653
E-mail: su_pv@abv.bg

Средно училище „Васил Левски“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Дедеагач“ №24
Директор: Юлия Златанова Христова
Телефон: 863530
E-mail: sou@souvl.com

Средно училище „Йоан Екзарх Български“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Преслав“ №1
Директор: Валентина Тодорова Тодорова
Телефон: 860018
E-mail: vl_todorova@abv.bg

Средно училище „Сава Доброплодни“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Бул. „Мадара“ №34
Директор: Албена Димитрова Иванова-Неделчева
Телефон: 860533
E-mail: mail@suizku.com

Средно училище „Трайко Симеонов“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Ген.Драгомиров“ №44Б
Директор: Галина Иванова Сакарова
Телефон: 0889433455
E-mail: tr_simeonov@abv.bg

Духовно училище „Нювваб“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Г.С.Раковски“ №36
Директор: Шериф Исмет Хюсню
Телефон: 874804
E-mail: sodu_nuvvab@abv.bg

Професионална гимназия по икономика

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Бул. „Симеон Велики“ №62
Директор: Бистра Неделчева Вацова
Телефон: 800-326
E-mail: pgi_shumen@abv.bg

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Бул. „Велики Преслав“ №51
Директор: Машка Влъчкова Крумова
Телефон: 86 99 95
E-mail: pgmet@icon.bg

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: кв. Тракия, ул. „Деде Агач“ №7А
Директор: Веселин Кирилов Тодоров
Телефон: 869869
E-mail: pgohht@mail.bg

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Бул. „Симеон Велики“ №5
Директор: Живко Тодоров Желязков
Телефон: 864566
E-mail: pgssht_shumen@mail.bg

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Бул. „Велики Преслав“ №49
Директор: Борислав Петров Панайотов
Телефон: 87-68-05
E-mail: stroi_tehn@abv.bg

Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Бул. „Мадара“ №36
Директор: Димо Чавдаров Георгиев
Телефон: 860153
E-mail: principal@peg-shumen.org

Профилирана Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Кирил и Методий“ №68
Директор: Вилиола Стоянова Любенова
Телефон: 850232
E-mail: pmg.shumen.dir@abv.bg

Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Бул. „Славянски“ №72
Директор: Диян Милчев Грозданов
Телефон: 0988914193
E-mail: odkshumen@abv.bg

Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа „Хан Крум“

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Бул. „Симеон Велики“ №32
Директор: Йонко Куцаров Божилов
Телефон: 864438
E-mail: ussh_69@abv.bg

Център за специална образователна подкрепа

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Милан Борисов“ №16
Директор: Николинка Стефанова Герчева
Телефон: 860-349
E-mail: csop.shumen@gmail.com

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен

Населено място: Шумен
П.К. 9700
Адрес: Ул. „Милан Борисов“ №16
Директор: Антоанета Димитрова Тодоранова
Телефон: 832260
E-mail: rcpppo_shu@abv.bg

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Официален сайт

Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" е основно звено на Национален военен университет „Васил Левски‟

Официален сайт

Медицински университет Варна, Филиал Шумен

Официален сайт