Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Икономическо развитие

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 27.02.2024

Доходи и стандарт на живот

По данни на НСИ произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Шумен през 2022 г. е 2 342 милиона лева. Това нарежда областта на 14-то място в страната. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение нараства с 14.5%. Произведеният в областта БВП е 1.4% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 614 лв. от стойностния обем на показателя за област Шумен, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 53 746 лева.
Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност  (БДС) в област Шумен се увеличава в сравнение с 2021 г. с 16.4% и възлиза на 2 082 млн. лв. Създадената в областта БДС е 1.4% от общата за страната.
През 2022 г. относителният дял на сектора на услугите представлява 56.3% от общата БДС за областта и е в размер на 1 172 млн. лв., което е с 3.4 процентни пункта повече в сравнение с 2021 година. 
Добавената стойност реализирана от индустриалния сектор е в размер на 615 млн. лв. и представлява 29.6% от общата БДС за областта. Спрямо 2021 г. нейният относителен дял нараства с 0.6 процентни пункта. 
Реализираната от дейностите в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ БДС е в размер на 294 млн. лв., или 14.1% от общата БДС за областта. В сравнение с предходната година относителният й дял намалява с 4.0 процентни пункта.

 

Пазар на труда

Обобщените резултати на НСИ от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.5 хил. души, което представлява 1.9% от общо наетите в страната. В сравнение с 2021 г. броят на наетите в областта нараства с 0.4%. Увеличение се наблюдава в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения“, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем от общо 19 икономически дейности, като е най-голямо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Операции с недвижими имоти“ и „Административни и спомагателни дейности“.
Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ - 31.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 13.9%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 9.8%, „Образование“ - 9.6%, и други.
По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2022 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 768.8 хил., а най-малък в област Видин - 15.9 хиляди.
В област Шумен средната брутна годишна работна заплата за 2022 г. е 16 702 лв., при 21 242 лв. средно за страната. По размер на средната работна заплата за 2022 г. област Шумен заема дванадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) - 29 698 лв., а с най-ниско е област Благоевград - 13 833 лева.
През 2022 г. средната годишна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо 2021 г. с 10.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Селско, горско и рибно стопанство“- по 19.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 14.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 13.4%. Намаление на средната годишна брутна работна заплата е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности“ - с 5.6%.
В областта средната годишна работна заплата през 2022 г. в обществения сектор нараства с 9.9% спрямо 2021 г., а в частния сектор - с 10.8%.