Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Икономическо развитие

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Доходи и стандарт на живот

Като основен индикатор за икономическо развитие, БВП на човек от населението в област Шумен през 2017 г. се задържа на около 62% от средния за страната. Средногодишната брутна заплата нараства с около 10% през 2017 г. и достига 9994 лв. Доходите на лице от домакинството от своя страна не се променят съществено спрямо 2016 г. и достигат 4855 лв. при средно за страната 5586 лв., като Шумен остава във втората половина на областите по този показател. Делът на населението, живеещо в материални лишения, е съпоставим със средния за страната. Въпреки това ниското ниво на доходите, както и по-голямата зависимост в сравнителен план от доходите от пенсии обуславят високия дял на населението, което живее под линията на бедност – 38,3% при 22% средно за страната.

Пазар на труда

На пазара на труда в област Шумен се наблюдават разнопосочни тенденции. Икономическата активност на населението през 2018 г. е 73,4%, което е над средното за страната (71,5%). Коефициентът на заетост за населението на възраст от 15 до 64 години е малко под средния за страната – 64,6% при 67,7%. Коефициентът на безработица обаче, независимо че намалява през последните години, остава един от най-високите – 12%, или близо два пъти и половина спрямо средния за България през 2018 г. По-високи стойности се наблюдават единствено в областите Видин и Монтана. Коефициентът на демографско заместване показва, че пазарът на труда през следващите години ще бъде изложен на сериозно предизвикателство от застаряването на населението. Слабото развитие на пазара на труда в областта поставя значителни ограничения пред икономическия растеж и доходите. Образователната структура на населението включва както висок дял на лица с основно и по-ниско образование – 28,9% при средно 17,4% за страната, така и немалък дял на висшистите – 24% при средно 28,2% за страната. Високият дял на лица с ниско образование създава рискове от по-високи нива на бедност и социално изключване в средносрочен и дългосрочен план.

Местни данъци

С изключение на данъка върху превозните средства, който е променен през 2019 г., нито една община от област Шумен не е увеличавала своите данъци. Усредненото ниво на данъка върху прехвърляне на собственост е малко по-високо, но останалите средни нива на данъците са по-ниски от средното за страната. За 2019 г. единствено община Никола Козлево е намалила местния данък върху недвижимите имоти на юридическите лица от 1,7 на 1‰. Сравнително благоприятната данъчна среда обаче не успява да създаде достатъчно икономическа и инвестиционна активност.