Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Туризъм

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 27.02.2024

 

Област Шумен е територия, вплела хилядолетна история и природни дадености, което е добра предпоставка за развитие на различни видове туризъм- маршрутно познавателен, културен, селски и ловен туризъм. Близостта с Черноморското крайбрежие и Велико Търново я прави част от един голям туристически продукт.
Ситуирана в Североизточен район, който е на второ място в страната след Югоизточния район по степен на туристическо развитие, област Шумен се нарежда на трето място след областите Варна и Добрич, което се дължи изключително на крайбрежната територия на района, където са разположени най-атрактивните природно-рекреационни ресурси.

Културно наследство: Шуменска област е с богато културно-историческо наследство. Първите следи датират от ранния период на старокаменната епоха, следват каменно-медната и бронзовата. През 681 г. тук е основана Първата българска държава. Тук се намират древните български столици Плиска и Велики Преслав. В област Шумен се намира Археологическият паметник “Мадарски конник” - единствен в Европа монументален каменен релеф от VIII в. от световно значение и е включен в Листа на световното културно наследство, което е под егидата на ЮНЕСКО. 
В територията на областта са обособени 4 национални историко-археологически резервати: 

  • Национален историко-археологически резерват Мадара. Богатството на откритите археологически паметници, датирани от IV хил. преди Христа до XV век дават основание на изследователите да нарекат Мадара “Българската Троя”. Най-забележителният паметник на резервата е уникалният скален релеф Мадарски конник. През XIV век в скалите на платото е бил създаден най-големият в България скален манастир с над 150 килии; 
  • Национален историко-археологически резерват “Велики Преслав”;
  • Национален историко-археологически резерват “Плиска” (Плиска е първата столица на българска държава. Градът е столица на държавата от 681 г. до 893 г.).
  • Историко-археологически резерват “Шуменска крепост”, експонирана като музей на открито;   


В гр. Шумен, като продължение на столетните знакови строителства в региона, е създаден и монументалният комплекс „1300 години България“, пресъздаващ със средствата на архитектурата и скулптурата историята на Първото българско царство от Аспарух до Симеон. 

Културен туризъм: На територията на областта се намират Регионална библиотека “Стоян Чилингиров”, Драматично-куклен театър “Васил Друмев”, Симфониета Шумен, Художествена галерия “Елена Карамихайлова – гр. Шумен. 
На територията на областта има 11 музея, от които с първостепенно значение е Регионалният исторически музей в гр. Шумен - обединяващ къщите-музеи в града. Музейната мрежа се допълва от четири мемориални  къщи-музеи  - “Панайот Волов”, “Добри Войников”, “Лайош Кошут” и “Панчо Владигеров” и археологическия музей на Шуменската крепост. 
Културните прояви са основно в град Шумен: Друмеви театрални празници, Национални детски театрални дни, Традиционен народен събор "На вечерник в Дивдядово", Национални ученически хорови празници, Международен конкурс за пианисти и цигулари "Панчо Владигеров", Национален пленер по живопис, Национален студентски литературен конкурс, Музикални дни "Мадарски конник", Международен фолклорен фестивал в рамките на "Варненско лято".

Обекти в област Шумен:

  • в град Шумен: Томбул джамия (втората по големина на Балканския полуостров),  Църквите „Св. Три светители”, “Свето Възнесение” и Арменската църква;
  • в град Върбица: Дъсченият сарай на Герайте (1835 г.), старинната къща на Хаджи Вълчин (1868 г.), къщата на братя Грудеви, останките от Герилград.
  • Държавно предприятие “Кабиюк” в село Коневец – най-старият конезавод в България, основан през 1864г.,единствения на Балканите Музей на коня е не по-малко атрактивен обект.
  • „Двор на Кирилицата“, уникален културно-исторически комплекс в Първата българска столица Плиска.


Екологичният туризъм в област Шумен е свързан с възможностите за посещение на интересните защитени територии и наблюдение на рядка флора и фауна- природните територии – Природен парк „Шуменско плато”, резерватите – „Буката”, „Патлейна”, „Дервиша”, „Моминград” , „Могилата” , „Марешка могила”, „Мадарски скален венец”; природните забележителности – „Скока” и др.

Многото и безспорно атрактивни обекти в областта дават основание за превръщането й в обособена дестинация за културно-познавателен туризъм. Допълнение могат да бъдат и форми на аграрен и селски туризъм. Съществува обаче остра нужда от инвестиции в консервация и експониране на обектите, като и социализирана туристическа инфраструктура (в т.ч. улеснен пътен достъп и конкурентно настанителна база).