Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Туризъм

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 30.09.2021

Област Шумен  е територия, вплела хилядолетна история и природни дадености, което е добра  предпоставка за развитие на маршрутно познавателния, селски и ловен туризъм. Близостта с Черноморското крайбрежие и Велико Търново, я прави част от един голям туристически продукт.

Ситуирана в СИ район, който е на второ място в страната след Югоизточния район по степен на туристическо развитие, област Шумен неизменно се нарежда на трето място след областите Варна и Добрич. Измервано с броя  легла в местата за настаняване – (29.2% от легловата база на страната), с броя на реализираните нощувки (33,3% от общия брой за страната) и с приходите от нощувките (30,4% от общата стойност за страната), това безспорно се дължи изключително на крайбрежната територия на района, където са разположени най-атрактивните природно-рекреационни  ресурси.

В областите Варна и Добрич са концентрирани 97,36% от леглата в средствата за туристическо подслоняване и се реализират  98,7% от приходите от нощувки на района, докато делът на област Шумен  е незначителен. 

Голям брой от общините на областта попадат в групата с качествени рекреационни ресурси, ог­раничено туристическо развитие и слабо влияние на туризма в социално-икономическото развитие. В тази група показателите са значително под средните за района. Тук попадат дори  разглежданите като “туристически” общини Шумен, Велики Преслав, Каспичан, а техният потенциал е много богат.

Богатото културно-историческо и природно наследс­тво в областта е сериозна предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризма. Историческите паметници с категория „национално значение” са 20, но  Националният археологически резерват „Мадара" е с 22 отделни обекта; Националният археологически резерват “Плиска” /Абоба/ е с 53 подобекта; Всички разкопани и неразкопани църкви в и около Преслав Двореца на цар Симеон и крепостите му; Църквата на Симеон в устието на р.Тича и всички разкопани и неразкопани църкви във „Вътрешния и Външния град" – 38 подобекта; с.Цар Крум - Омуртаговия мост стария и новия. Омуртагов мост- 8. Всички тези паметници са част от маршрута „Стари столици”.

Интересна, и  с голям потенциал забележителност, е и конната база “Кабиюк” -истинския град на конете с единствения на Балканите Музей на коня.

Екологичният туризъм е свързан с възможностите за  посещение на интересните защитени територии  и наблюдение на рядка флора и фауна- природните територии – Природен парк „Шуменско плато”, резерватите – „Буката”, „Патлейна”, „Дервиша”, „Моминград” , „Могилата” , „Марешка могила”, „Мадарски скален венец”; природните забележителности – „Скока” и др.

Използването на тези възможност би могло до известна степен да обогати туристическото предлагане в СИ район и да спомогне за намаляване на големите концентрации по брега, допринасяйки полза за развитието и на област Шумен. Но в хинтерланда на СИ район туристическият потенциал е все още неоползотворен и най-атрактивните туристически обекти  не са пригодени за посещение от голям брой туристи.