Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Инфраструктурата на Шуменска област представлява съвкупност от системи от отрасли, които обслужват производството и осигуряват оптимални условия за функциониране и възпроизводство на обществото на областта.

Пътна инфраструктура

Област Шумен има много добре изградена пътна мрежа. Относителният дял на автомагистралите от общата пътна мрежа в областта /4,29%/ е по-висок от средната стойност за СИ район /3,15%/ и два пъти по-голям от тази за страната /2,34%/. Относителният дял на първокласните пътища /31,02%/ също е по-висок от средната стойност за СИР /18,10%/ и два пъти-по-голям от средната стойност за страната /15,22/.

Гъстотата на пътната мрежа с национално значение /АМ и І клас/ в област Шумен /0.063/ е по-висока от средната за СИ район /0.039/ и два пъти по-висока от средната за страната /0.033/, което осигурява една много добра достъпност на общините до областния център. Републиканската пътна мрежа се допълва от общинските пътища, които формират основата на пътната мрежа в изостаналите селски райони на областта, особено в северната и североизточната част от територията на област Шумен. Общата гъстота на пътната мрежа в областта е равна на средната за страната, но по-ниска от средната за СИ район, който е с едни от най-високите показатели в сраната.

Железопътна инфраструктура

Област Шумен има много добре развита жп инфраструктура.
Шуменска област се обслужва от две от основните жп линии в страната:

  • ІІ главна жп линия София-Мездра-Г.Оряховица-Шумен-Каспичан-Варна - свързва Варна  с вътрешността на страната.  Линията е двойна, електрифицирана и е категоризирана в Европейската ж.п. мрежа за комбинирани превози и мрежата от международни магистрални линии.
  • IX главна жп линия – Русе-Каспичан-Варна, осъществяваща връзката между пристанищата Русе и Варна, поради което се явява конкурентно сухоземна връзка на канала “Черна Вода – Констанца” (връзка между р. Дунав и Черно море).   Жп линията Русе-Варна е едно от най-важните транспортни направления на територията на СИР, тъй като осъществявайки връзката между пристанищата Русе и Варна, всъщност осъществява връзка между Общоевропейския  транспортен коридор №7 по р Дунав и ОЕТК №8 и ОЕТК №9. Линията е изцяло електрифицирана.

И двете главни жп линии интегрират област Шумен в международните транспортни потоци, стимулирайки социално-икономическото й развитие.

Водностопанска инфраструктура

За водоснабдяването с питейна вода в област Шумен са изградени 224 броя водоизточници – шахтови кладенци, каптажи и дълбоки сондажи, като основният водоизточник е яз „Тича”. От яз „Тича” се водоснабдяват областния град Шумен, гр. Велики Преслав и няколко села от общините Шумен и В. Преслав. Количеството вода, добита от язовир “Тича” (повърхностни водоизточници) за 2011 година е 21 677 хил.куб.м., а добитите количества вода от подземни водоизточници са в размер на 6 531 хил.куб.м. Поради липса на пречиствателна станция (ПСПВ) подаваната вода от яз „Тича”не се пречиства. При дъждове и снеготопене в язовира, независимо от големия му обем, се получават отклонения в качествата на питейната вода – завишение на стойностите на показателите мътност и окисляемост. За подобряване на качествените показатели на питейната вода в момента се изгражда пречиствателна станция за питейни води. Към пречиствателната станция ще бъде изградена модерна лаборатория, която денонощно ще контролира показателите за качество на питейната вода.

Енергийна инфраструктура

На територията на област Шумен е изградена  една от системните подстанции от преносната електроенергийна система на страната – п/ст „Мадара”  220/110 кV, която е основният източник на електроенергия за областта. Подстанцията има връзка на 220 кV с п/ст „Г.Оряховица” 220/110 кV и п/ст „Добруджа” 400/220 кV, разположена в община Суворово, област Варна. Наличието на системната подстанция „Мадара” на територията на областта  е предпоставка за по-голяма сигурност и качество на снабдяването с електроенергия. През територията на област Шумен преминава транзитно  електропровод 400кV от п/ст „Царевец” /В.Търново/ до п/ст Варна, без да има отношение към захранването на областта.

Прякото електроснабдяване на областта се осъществява от районната мрежа 110 кV посредством  районните подстанции 110/20 кV, разположени в градовете –центрове на общини, където са съсредоточени и по-големите товари, като част от общините получават захранване на 20 кV. Най-често подстанциите са свързани двустранно в районната мрежа 110 кV, което позволява по-голяма сигурност и резервиране при аварии в електрозахранването.

Бизнес инфраструктура

Добрите условия за бизнес в областта провокират навлизането на местни и чуждестранни компании, което благоприятства подобряването на качествените характеристики на работната сила.

Изграждането на индустриални зони и логистични центрове осигурява подходящи места за развитието на бизнес инфраструктурата, която стои в основата на развитието на местната икономика и на местните предприятия.

Индустриален парк „Шумен” е многофункционален бизнес парк край град Шумен, който отговоря на нуждите и стандартите на местните и чуждестранни инвеститори.