Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A14
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT5

Околна среда и природни ресурси

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Шумен е разположен в Шуменското поле, което е отворено към югоизток и постепенно намалява своята височина. Градът се намира в подножието на красивото Шуменско плато, което притежава изключително разнообразна природа. Неговото било се извисява на 500 метра надморска височина.

На територията на областта са изградени множество водоеми, като преобладават малките водохранилища. Най-големият водоем (извън територията на общината) е яз. Тича, използван за водоснабдяване на общините Шумен, Търговище и Велики Преслав, и за напояване. Минерална вода с много добри качества е открита при с. Мараш, разположено на 10 км от Шумен.

През Шумен минава малката река Поройна. На 3 км западно от съвременния град, върху дял от Шуменското плато, се намира местността Хисарлъка (или Стария град), заобиколена от стръмни долове, в които протичат целогодишно поточета.

Установеното почвено разнообразие в общината благоприятства интензивното земеделие и представлява ценен природен ресурс. Основни горски видове, срещащи се тук са няколко вида дъб, габър, бряст, ясен, клен, липа, топола, акация, люляк, дива черница и дива круша. По северните склонове на Шуменското плато, както и по други склонове със северна експозиция, са запазени отделни съобщества от мизийски бук. От храстовидните съобщества са разпространени смрадлика, чашкодрян, диво грозде, драка, глог, леска и бъз. В резервата “Букака” се опазва горски масив от мизийски бук на възраст повече от 100 години – най-големият оцелял горски масив от този вид в Дунавската равнина.

Животинския свят показва разнообразие предимно по отношение на бозайниците и по-малко по отношение на птиците, земноводните и влечугите. Най-разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници като степен пор, европейски лалугер, хомяк, заек, таралеж. Птичето разнообразие се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а край водните обекти се среща малката и обикновена дропла.

Околната среда, заедно с природните ресурси са важна част от специфичния потенциал на област Шумен. Реализирането на успешни практики за устойчиво развитие и усвояването на специфичния културно-исторически и природен потенциал на областта стимулират икономическия растеж и заетостта.

Качествата на градската среда (физически и духовни) в комбинация с богатите природни ресурси на селските райони благоприятстват за осъществяване на жизнените функции в селищната и извънселищната среда.