Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии Областна транспортна комисия Областна комисия по безопасност на движението по пътищата Областна комисия „Военни паметници“ Областна епизоотична комисия в област Шумен Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие в област Шумен Постоянна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие в област Шумен

Областни комисии

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 30.09.2021
  1. Областна епизоотична комисия в област Шумен
  2. Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие в област Шумен
  3. Постоянна консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие в област Шумен
  4. Областна комисия „Военни паметници“
  5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
  6. Областна транспортна комисия
  7. Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии